13 กันยายน 2564 : วันประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาแรมซาร์ ลำดับที่ 110

 “พื้นที่ชุ่มน้ำ” ซึ่งหมายถึง พื้นที่ที่มีลักษณะทางภูมิประเทศหลากหลาย ทั้งที่เป็นที่ราบลุ่มพื้นที่ชื้นแฉะ หรือเป็นแหล่งน้ำนิ่งและน้ำไหล เป็นน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม รวมถึงพื้นที่ที่เป็นทะเลและชายฝั่งทะเล เป็นแหล่งน้ำที่มีระดับน้ำเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา มีน้ำไหลเวียนตามฤดูกาล หรือแม้กระทั่งมีระดับน้ำคงที่ถาวร รวมไปถึงบริเวณริมชายฝั่งทะเลและพื้นที่ในทะเลบางส่วน ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมถึงระบบนิเวศชายฝั่งและหมู่เกาะซึ่งล้อมรอบด้วยระบบนิเวศที่มีความเชื่อมโยงกัน จนกลายเป็นแหล่งกำเนิดพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ อย่างหลากหลาย

ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ เมื่อวันที่ 13 กันยายน ปี 2541 เป็นประเทศลำดับที่ 110 การเข้าร่วมเป็นภาคีได้เสนอพื้นที่ชุ่มน้ำ 1 แห่ง ขึ้นเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ โดยได้เสนอพรุควนขี้เสียน ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ขึ้นเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ ที่มีความสำคัญระหว่างประเทศหรือแรมซาร์ไซต์แห่งแรกของประเทศไทย และเป็นลำดับที่ 948 ของโลก

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม