13 กรกฎาคม 2564 ประเทศเวียดนามเซ็น PPA โครงการมอนสูนโรงไฟฟ้าพลังงานลมใหญ่สุดในทวีปเอเชีย

ที่มา: https://mgronline.com/business/detail/9640000068083

 การไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (EVN) และบริษัท อิมแพค เอนเนอร์ยี่ เอเซีย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (Impact Energy Asia Development Limited – IEAD) ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม “โครงการ มอนสูน” ขนาด 600 เมกะวัตต์ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เป็นระยะเวลา 25 ปี ทำให้โครงการมอนสูน เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย และเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมแห่งแรกที่มีการซื้อขายไฟฟ้าข้ามพรมแดนระหว่าง สปป.ลาว และเวียดนาม ผ่านสายส่งขนาด 500 กิโลโวลต์ คาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ในปี พ.ศ. 2565 และเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี พ.ศ. 2568

โครงการมอนสูน เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสีเขียวครอบคลุมพื้นที่ในแขวงเซกองและอัตตะปือ ทางตอนใต้ของ สปป.ลาว จะเป็นแหล่งผลิตพลังงานสะอาดส่งไปยังเมืองดานัง เมืองท่าสำคัญของประเทศเวียดนามกลางตอนใต้ เพื่อรองรับการเติบโตด้านเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม รวมทั้งช่วยสร้างสมดุลด้านอุปสงค์และอุปทานให้แก่โครงข่ายไฟฟ้าในประเทศเวียดนาม โดยเฉพาะในฤดูแล้งซึ่งเป็นช่วงที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำ หรือเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าได้น้อย และยังมีส่วนช่วยผลักดันเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emissions) ของทั่วโลก ภายในปี ค.ศ. 2050 โดยพลังงานสะอาดที่ผลิตได้ตลอดอายุของโครงการมอนสูนคาดว่า มีปริมาณเทียบเท่ากับการลดก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 35 ล้านตัน

“โครงการมอนสูนสะท้อนถึงความสมบูรณ์ของแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติของ สปป.ลาว ที่มีความสำคัญต่อภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะพลังงานลมที่เอื้อต่อการผลิตพลังงานสะอาดและมีความเสถียรที่สามารถหล่อเลี้ยงการเติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศเวียดนาม และประเทศเพื่อนบ้าน” นายภราไดย สืบมา ประธาน IEAD กล่าว

นายบัณฑิต สะเพียรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการมอนสูนเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนที่พัฒนาโดยคนไทย ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการในนามกลุ่มอิมแพค เอนเนอร์ยี่ กรุ๊ป ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท อิมแพค อิเลคตรอนส์ สยาม จำกัด (Impact Electrons Siam Company Limited – IES) และมั่นใจว่า โครงการมอนสูนจะสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชนในพื้นที่ IEAD เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท อิมแพค วินด์ อินเวสเม้นท์ จำกัด และบีพีซีจี โดยถือหุ้นร้อยละ 55 และ 45 ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัท อิมแพค วินด์ อินเวสเม้นท์ จำกัด มีผู้ถือหุ้น 2 บริษัท คือ บริษัท ไดมอนด์ เยนเนอเรติ้ง เอเซีย จำกัด (Diamond Generating Asia Limited) เป็นบริษัทในเครือของมิตซูบิชิ คอร์เปอเรชั่น (Mitsubishi Corporation) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ถือหุ้นร้อยละ 43 และบริษัทในเครือของ IES ซึ่งเป็นผู้พัฒนาพลังงานทดแทนระดับภูมิภาคของเอกชนไทย ถือหุ้นร้อยละ 57