12 เมษายน 2564 ลุ่มน้ำวังตอนล่าง เฮ!! ชป.ส่งน้ำถึงพื้นที่เป้าหมายแล้ว

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/235039

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า หลังจากที่สำนักงานชลประทานที่ 2 โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ทำการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำกิ่วลม จำนวน 15 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ลงสู่ลำน้ำวัง เป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่าง ทั้งในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง กว่า 30 ตำบล 5 อำเภอ ได้แก่ อ. เมือง เกาะคา สบปราบ เถิน และแม่พริก รวมไปถึงเขตพื้นที่จังหวัดตาก อีก 5 ตำบล 2 อำเภอ คือ อ. สามเงา และบ้านตาก ปัจจุบันปริมาณน้ำดังกล่าวได้ไหลมาถึงพื้นที่ ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก ซึ่งการปล่อยน้ำในครั้งนี้ จะช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวได้พอสมควร โดยเฉพาะน้ำอุปโภคบริโภค สร้างความดีใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก

อนี่ง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน กรมชลประทาน ยังได้วางแผนพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในลุ่มน้ำวังในระยะยาว อาทิ โครงการประตูระบายน้ำบ้านท่าไผ่ ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก โครงการประตูระบายน้ำบ้านวังโพ ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก เป็นต้น ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ต้องมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและไม่ขาดแคลน อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอใช้ไปจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนหรือมีฝนตกชุกอย่างต่อเนื่อง