12 เมษายน 2563 ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ เร่งปรับแผนการแก้ไขปัญหาไฟป่า ฝุ่นควัน

ที่มา : http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200412151807893

ที่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมร่วมกับคณะทำงานศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการประชุมผ่านระบบ VDO Conference กับ 5 อำเภอที่มีจุดความร้อนเกิดขึ้นมากที่สุด ประกอบด้วย อำเภออมก๋อย และอำเภอเชียงดาว อย่างละ 5 จุด รองลงมาคือ อำเภอกัลยาณิวัฒนา และอำเภอแม่แจ่มอย่างละ 2 จุด และอำเภอแม่แตง 1 จุด 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำชับให้ทุกอำเภอปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในการดำเนินการตามมาตรการเชิงรุกในระดับพื้นที่ และบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้ง สั่งการให้คณะทำงานศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ปรับแผนการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาไฟป่า ฝุ่นควัน โดยให้วิเคราะห์สถานการณ์ จุดความร้อน และติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิด ในแต่ละพื้นที่มีสถานการณ์เป็นอย่างไร เพื่อนำมาปรับแผนการดับไฟป่าในเชิงพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในบางอำเภอ เช่น อำเภออมก๋อย พบว่า มีบางจุดบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติม และอำเภอกัลยาณิวัฒนา พบว่า เกิดไฟป่าในพื้นที่ทางการเกษตรอย่างชัดเจน ให้ทางอำเภอส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปติดตามและดำเนินคดีอย่างเร่งด่วน                 

ขอให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง คุมเข้มทุกมาตรการอย่างต่อเนื่อง ทั้งมาตรการห้ามคนเข้าป่าอย่างเด็ดขาด เพิ่มความถี่และเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน เฝ้าระวังในพื้นป่าอย่างจริงจัง ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด รวมถึงการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ ให้กับประชาชนยังคงต้องดำเนินการควบคู่การบังคับกฎหมายอย่างเคร่งครัด