12 มีนาคม 2565 ย้ายกากอุตฯ อันตรายตกค้าง

ที่มา : https://www.matichon.co.th/economy/news_3229063

กรณีโรงงานบริษัท ไมด้า วัน จำกัด เป็นโรงงานผลิตสารเคมี และรีไซเคิลกากอุตสาหกรรม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่คลองสาธารณะ และมีกากของเสียอันตรายสะสมอยู่ในบริเวณโรงงานเป็นจำนวนมาก กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้มีคำสั่งปิดโรงงานและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 และได้มีการตรวจสอบภายในพื้นที่โรงงานบริษัท ไมด้า วัน จำกัด (เดิม) พบว่ามีของเสียอุตสาหกรรมตกค้างอยู่ประมาณ 3-4 หมื่นตัน แต่บริษัทไม่สามารถดำเนินการขนย้ายของเสียอุตสาหกรรมดังกล่าวออกไปได้ และได้ตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าพื้นที่การประกอบการเป็นที่ดินในกรรมสิทธิ์ของบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งทั้งสองบริษัทจะรับหน้าที่ในการบำบัดหรือกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ตกค้างในโรงงานแทนบริษัท ไมด้า วัน จำกัด เนื่องจากเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ครอบครองพื้นที่ดังกล่าว

ต่อมาจังหวัดฉะเชิงเทราได้แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาดังกล่าวขึ้น และบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาและมาตรการป้องกันสารเคมีรั่วไหลทั้งในระยะสั้นและระยะยาวขึ้นเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม และได้มีการขอความเห็นชอบต่อกรมโรงงานฯ นำกากอุตสาหกรรมเหล่านี้ออกไปกำจัดหรือบำบัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยเริ่มดำเนินการขนย้ายกากอุตสาหกรรมตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 และจะดำเนินการขนย้ายกากอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยคาดว่าในระยะที่ 2 จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2565 เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก หากมีการดำเนินการอย่างเร่งรีบอาจก่อให้เกิดปัญหาการรั่วไหล ฝุ่นละออง กลิ่นเหม็น เสียงดัง และแรงสั่นสะเทือนส่งผลกระทบต่อประชาชนได้ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปติดตามการดำเนินการขนย้ายกากอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

นอกจากนี้ กรมโรงงานฯ ยังมีการใช้ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร (E-fully Manifest) ซึ่งเป็นระบบการรายงานผลแบบทันทีและตลอดเวลา (Real Time) เพื่อติดตามการขนส่งกากของเสียอันตรายดังกล่าวให้ไปถึงผู้บำบัดหรือกำจัดได้อย่างถูกต้อง และสามารถติดตามตรวจสอบการลักลอบทิ้งกากดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที

Skip to content