12 มิถุนายน 2563 กรมชลประทานผันน้ำมาเติมอ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ ช่วยพื้นที่ขาดแคลนน้ำ อ. คงจนพ้นวิกฤตแล้ง

ที่มา:

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200612090905845

ดร. ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่า อ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ ในพื้นที่ ต. หนองมะนาว อ. คง จ. นครราชสีมา เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง มีความจุที่ประมาณ ๙.๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันไม่มีปริมาณน้ำใช้การได้ เนื่องจากประสบภัยแล้งมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ ต่อเนื่องมาจนปี ๒๕๖๒ ปริมาณฝนตกสะสมตั้งแต่เดือน ม.ค. ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบันวัดได้เพียง ๒๙๓ มิลลิเมตร หรือร้อยละ ๒๘ ของค่าฝนเฉลี่ยทั้งปีมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ สะสม ๒๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๒๙ ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ ซึ่งโดยปกติจะมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ สูงสุดในช่วงเดือน ก.ค. – ก.ย. ของทุกปี กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานนครราชสีมาร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย หน่วยบริการเมืองคงผันน้ำมาเติมอ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อด้วยการวางท่อสูบน้ำ จากอ่างเก็บน้ำห้วยยางพะไล อ. แก้งสนามนาง ระยะทาง ๑๑ กม. สูบน้ำมาเติมอ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ จนปัจจุบันมีปริมาณน้ำเพียงพอในการผลิตน้ำประปา ไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำแต่อย่างใด