12 มกราคม 2563 คนห่วงภัยแล้งรุนแรงหนักเข้าขั้นวิกฤตกว่าทุกปี ไม่มีน้ำกิน น้ำใช้

ที่มา : https://www.tnnthailand.com/content/26145

สถานการณ์ภัยแล้งปี 2563 เริ่มส่งผลกระทบต่อประชาชนและเกษตรกรในหลายพื้นที่ และคาดว่าปัญหาภัยแล้งรอบนี้จะนานถึง 6 เดือน ขณะที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีแนวทางการรับมือกับภัยแล้ง เร่งดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำ พร้อมแผนดูแลทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อการอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนซึ่งเป็นผู้ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรง “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,194 คน ระหว่างวันที่ 8-11 มกราคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไร กับ สถานการณ์ภัยแล้ง ณ วันนี้ อันดับ 1 รู้สึกเป็นห่วง กังวล เข้าขั้นวิกฤต รุนแรง แล้งหนักกว่าทุกปี  43.80% อันดับ 2 กลัวไม่มีน้ำกิน น้ำใช้ ประชาชนเดือดร้อน สงสารชาวนาและสัตว์ต่างๆ 26.51% อันดับ 3 ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการป้องกันและช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 22.19% อันดับ 4 สร้างความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตร และกระทบเศรษฐกิจ 16.14% อันดับ 5 รัฐบาลต้องรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง บอกความจริง ไม่ปิดบัง 10.37%

2. ประชาชนได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด อันดับ 1 ได้รับผลกระทบอยู่บ้าง    48.99% ผลกระทบที่ได้รับ คือ น้ำประปาเค็ม น้ำขุ่น ไม่สะอาด น้ำไม่แรง อากาศร้อนอบอ้าว มีผลต่อสุขภาพอนามัย ฯลฯ อันดับ 2 ได้รับผลกระทบมาก   32.17% ผลกระทบที่ได้รับ คือ ไม่มีน้ำกิน น้ำใช้ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม พืชผลเสียหาย สัตว์เลี้ยงเป็นโรค ขาดน้ำ ขาดอาหาร ฯลฯ อันดับ 3 ไม่ได้รับผลกระทบ 18.84% เพราะ สถานการณ์เพิ่งเริ่มต้น อยู่ในเมือง ใกล้แหล่งน้ำ มีน้ำสำรองไว้ใช้ได้นานหลายเดือน ฯลฯ

3. ประชาชนคิดว่าควรมีแนวทางการรับมือ กับ สถานการณ์ภัยแล้ง ณ วันนี้ อย่างไร? 3.1) “ประชาชน” ควรมีแนวทางการรับมือ คือ อันดับ 1 ใช้น้ำอย่างประหยัด ใช้เท่าที่จำเป็น 70.79% อันดับ 2 วางแผนการใช้น้ำ หาภาชนะ สำรองน้ำไว้ใช้ 27.94% อันดับ 3 แนะนำ บอกต่อให้ทุกคนรักษาสิ่งแวดล้อม  23.81% 3.2) “ภาครัฐ” ควรมีแนวทางการรับมือ คือ อันดับ 1 ทุกฝ่ายช่วยกัน ทำงานรวดเร็ว แก้ปัญหาตรงจุด 52.43% อันดับ 2 หาแหล่งน้ำสำรอง ขุดเจาะน้ำบาดาล ฝนเทียม 33.66% อันดับ 3 รณรงค์ ประกาศ แจ้งเตือน ให้ทุกคนตื่นตัว 31.07%

4. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเตรียมการรับมือภัยแล้งของรัฐบาลมากน้อยเพียงใด อันดับ 1 ไม่ค่อยพึงพอใจ 47.44% เพราะ เกษตรกรยังคงได้รับความเดือดร้อน ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย ไม่มีการแก้ปัญหาระยะยาว ฯลฯ อันดับ 2 ไม่พึงพอใจเลย 35.64% เพราะ เป็นปัญหาซ้ำซากเกิดขึ้นทุกปี ไม่มีการเตรียมพร้อม ไม่มีการรับมือ ประชาชนต้องช่วยเหลือตัวเอง ฯลฯ อันดับ 3 ค่อนข้างพึงพอใจ 14.62% เพราะ รัฐบาลเร่งดำเนินการช่วยเหลือ อนุมัติงบประมาณ พยายามแก้ไขปัญหา นำเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาเป็นบทเรียน ฯลฯ  อันดับ 4 พึงพอใจมาก  2.30% เพราะ นายกฯ ให้ความสำคัญ ดูแลใกล้ชิด มีหน่วยงานหลายฝ่ายให้ความร่วมมือและทำงานอย่างเต็มที่ ฯลฯ