12 พฤษภาคม 2565 รมว.ทส. ชูโมเดลเศรษฐกิจ BCG กับการขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมเชิงรุก

ที่มา: https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_7045817

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.)เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 21 และ the 11th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “โมเดลเศรษฐกิจ BCG กับการขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมเชิงรุกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” จัดขึ้นโดยสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย และสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับหน่วยงานภาคี โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12–13 พ.ค. 65 โดยมีนายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งไทยและนานาชาติ ได้แก่ อังกฤษ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน อินโดนีเซีย เมียนม่าร์ และศรีลังกา จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมประชุมทั้งแบบ Onsite และแบบ Online รมว.ทส. กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 (COP26) ประเทศไทยได้ประกาศการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี ค.ศ. 2065 และยกระดับการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนดเป็นร้อยละ 40 ภายใต้การสนับสนุนทางด้านการเงิน และเทคโนโลยีอย่างเต็มที่และเท่าเทียม รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถจากความร่วมมือระหว่างประเทศในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ประเทศไทยได้ประกาศให้ BCG Model เป็นวาระแห่งชาติ และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศอย่างครอบคลุมและยั่งยืน โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน BCG Model จึงได้จัดทำกรอบแนวคิดการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาเครื่องมือเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อมุ่งสู่ Build forward Greener ปรับเปลี่ยนชีวิตวิถีใหม่อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม