12 พฤษภาคม 2564 เขื่อนลำปาวน้ำลด ชาวบ้านนำสัตว์ไปเลี้ยงแทนทุ่งนา

ที่มา:

https://siamrath.co.th/n/243508

เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงใน จ.กาฬสินธุ์ ปริมาณน้ำตามแหล่งน้ำทั่วไป โดยเฉพาะเขื่อนลำปาวเกิดการระเหย และลดระดับลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากไม่มีฝนตกลงมาเติมน้ำไหลลงเขื่อน ทำให้มีปริมาณน้ำเพียง ๔๕๕ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๒๓ จากความจุอ่าง ๑,๙๘๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ผลจากระดับน้ำในเขื่อนลำปาวลดลง ทำให้บริเวณท้ายเขื่อนและริมฝั่ง เกิดสันดอนและกลายเป็นทุ่งหญ้า ชาวบ้านต้อนฝูงวัว และควายลงไปเลี้ยง บางส่วนชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงปลูกพืชเป็นอาชีพเสริมในฤดูแล้งอีกด้วย นายฤาชัย จำปานิล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว กล่าวว่า ทางโครงการฯ หยุดส่งน้ำตั้งแต่วันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๔ เป็นต้นมา ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรรมการบริหารจัดการน้ำ และดำเนินการตามปฏิทินปฏิบัติ เพื่อให้เหมาะสมกับการอุปโภคบริโภค และเกษตรกรรม หลังจากหยุดส่งน้ำจะซ่อมแซมคลองส่งน้ำ และขุดลอกตะกอนดิน เพื่อเตรียมความพร้อมของคลองไว้ส่งน้ำเพาะปลูกข้าวฤดูฝน ที่จะดำเนินการส่งน้ำในช่วงต้นเดือน ก.ค. ๖๔ การบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งนี้ เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคแน่นอน อย่างไรก็ตาม อยากจะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนใช้น้ำอย่างอย่างประหยัด เนื่องจากฝนยังทิ้งช่วง ไม่ตกต้องตามฤดูกาล ทั้งนี้ ในส่วนของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ เช่น ชาวนา ชาวประมง เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา ที่ใช้น้ำจากคลองสายเล็กหรือคลองไส้ไก่ ในช่วงที่ทางโครงการหยุดส่งน้ำดังกล่าวช่วยกันซ่อมแซมคูคลอง เพื่อน้ำจะได้ไหลสะดวกในช่วงทำการระบายน้ำในโอกาสต่อไป ในขณะเดียวกันทางโครงการได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนรับผิดชอบ ออกสำรวจตรวจตราอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะให้ผู้ใช้น้ำได้รับน้ำอย่างทั่วถึง