12 ธันวาคม 2565 นวัตกรรมยานยนต์ – เรือไฟฟ้า สมดุลเศรษฐกิจ – สิ่งแวดล้อม

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ (https://www.bangkokbiznews.com/environment/1041908)

ข้อมูลสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ได้เดินหน้าผลักดันวาระแห่งความยั่งยืน บนพื้นฐานโมเดลเศรษฐกิจ BCG (เศรษฐกิจชีวภาพ – เศรษฐกิจหมุนเวียน – เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCGModel)

         โดยกระทรวงคมนาคม เดินหน้านโยบายนำยานยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในระบบขนส่งสาธารณะของไทย  เช่น รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า Thai smile bus และเรือไฟฟ้าโดยสาร Thai smile bus

        ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยอย่างสมดุล ยั่งยืน และครอบคลุม ผ่านการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG รวมถึงให้บรรลุเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศของไทย และสนับสนุนเศรษฐกิจ และสังคมคาร์บอนต่ำ โดยศักยภาพของภาคธุรกิจไทย โดยเฉพาะ SMEs และstartup โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งระบบการขนส่งสาธารณะถือเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อภูมิอากาศของโลก

        ‘นวัตกรรมยานยนต์รถ และเรือไฟฟ้า’ เป็นความสำเร็จหนึ่งที่มาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจกับการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรม