12 ธันวาคม 2562 “ยุทธพล”ที่ปรึกษา รมว.ทส. เปิดเวทีระดมกำลังแก้ภัยแล้งเมืองเพชรบุรี

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_3172824

ที่ปรึกษา รมว.ทส. เปิดเวทีร่วมแก้ภัยแล้งเมืองเพชรบุรี ระบุเกษตรกรต. โพพระ และต. บางแก้ว ประสบภัยแล้งซ้ำซาก เร่งขุดลอกคูคลอง ประสานกรมชลประทานปล่อยน้ำ เดินหน้าแก้ภัยแล้งระยะยาว ขยายพื้นที่ชลประทานให้ครอบคลุมพื้นที่นาเกิดใหม่ การทำแก้มลิง อ่างพวง และธนาคารน้ำใต้ดิน

นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในฐานะโฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ภัยแล้งที่กำลังประสบปัญหาในหลายพื้นที่ ซึ่งกลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซากสร้างผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภคของประชาชน หลายหน่วยงานได้ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหา

เช่นเดียวกับทส. ที่ได้เร่งลงพื้นที่ จ. เพชรบุรี  เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสพพิบัติภัยทุกประเภทไว้แล้ว พร้อมแผนการรับมือพิบัติภัย และร่วมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการให้การช่วยเหลือในหลายรูปแบบด้วย และหารือแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะยาว

ในการนี้นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารมว. ทส. พร้อมด้วยนายเวสารัช  โสภณดิเรกรัตน์  ผอ. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 นายพิชัย  วัชรวงษ์ไพบูลย์  ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี นายนิพนธ์  ไชยสาลี  รักษาการ  ทสจ. จังหวัดเพชรบุรี นายชาตรี  วชิรเผด็จศึก  ผอ. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี นายอภิชัย  เอกวนากูล  ผอ.กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และเจ้าหน้าที่จากกรมชลประทาน กอ.รมน. จ.เพชรบุรี และหน่วยงานในสังกัดทส. ร่วมชี้แจงและเตรียมให้ความช่วยเหลือ รวมกว่า 50 นาย ที่ทำการ อบต. โพพระ อ. เมือง จ. เพชรบุรี

นายยุทธพล กล่าวในที่ประชุมว่า ตนได้รับข้อสั่งการจากนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว. ทส. ให้เร่งแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะภัยแล้งโดยด่วน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  พร้อมทั้งฝากความห่วงใยและกำลังใจมาให้ผู้ประสบภัย

สำหรับปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต.โพพระ และต.บางแก้ว กว่า 300 ชีวิตได้ประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอสำหรับทำการเกษตร ซึ่งเป็นปัญหาซ้ำซากประจำทุกปี เกษตรกรในพื้นที่ประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคและการทำการเกษตร ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทั้งนี้ ภายหลังการหารือร่วมกัน ได้ข้อสรุปเบื้องต้นในการแก้ปัญหาระยะสั้น โดยขอให้มีการขุดลอกคลองต้นทางน้ำที่ตื้นเขิน บริเวณ ต.ต้นมะม่วง ระยะทางประมาณ 2 กม. โดยประสานให้นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ประสานงานกรมการทหารช่าง เพื่อจัดรถแบ็คโฮมาดำเนินการต่อไป รวมทั้งการเพิ่มปริมาณการปล่อยน้ำจากชลประทาน รวมทั้งขยายระยะเวลาการปล่อยน้ำไปอีก 15 วัน จากกำหนดเดิม

สำหรับระยะยาว ให้มีการศึกษาการขยายพื้นที่ชลประทานให้ครอบคลุมพื้นที่นาเกิดใหม่ การทำแก้มลิง อ่างพวง และ ธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อเติมน้ำลงใต้ดินในฤดูน้ำหลาก สำรองไว้ใช้ในฤดูแล้ง รวมถึงการขุดลอกขยายคลองต่อไปในอนาคต

นายยุทธพล กล่าวย้ำว่า การแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะยาว เพื่อไม่ให้เกิดเป็นปัญหาซ้ำซากในหลายพื้นที่ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย เนื่องจาก สาเหตุหลักประการหนึ่ง คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งปัจจุบันเป็นปัญหาที่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจ ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นสร้างผลกระทบต่อมนุษยชาติเป็นวงกว้าง ขอให้ทุกคนตระหนักและให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาโลกร้อนด้วย