12 ตุลาคม 2563 ลดไซส์สถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยา ห่วงผลกระทบมรดกโลก

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/local/1950519

การประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ที่ประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดทำเอกสารเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมอบหมายให้กรมศิลปากรในฐานะเลขานุการ จัดทำแผน และคำชี้แจงสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาที่เกี่ยวกับการดูแลรักษา และมาตรการจัดทำแผนแม่บทในการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกส่งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญองค์การยูเนสโกในช่วงเดือน ธ.ค.นี้ โดยเฉพาะกรณีผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงที่มีขนาดใหญ่ และสร้างครอบเหนือสถานีรถไฟเดิมที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ที่ประชุมเห็นพ้องให้ปรับแบบโดยลดขนาดสถานีรถไฟให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติไว้จากการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเดิม หรือพิจารณาปรับย้ายสถานีให้ออกห่างจากตัวเมืองประวัติศาสตร์ไปอีก เพื่อลดผลกระทบด้านทัศนียภาพ การเจริญเติบโตของเมือง และแรงสั่นสะเทือนของรถไฟฟ้า โดยให้คณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วย การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมการขนส่งทางราง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนควบคู่กันไป และติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดก่อนการประชุมอีกครั้งช่วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประชุมยังติดตามความคืบหน้าการจัดทำเอกสารเสนอต่อยูเนสโกของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้ขึ้นบัญชีเบื้องต้นไว้ ๓ แหล่ง ได้แก่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ. นครศรีธรรมราช เขตเมืองเก่า จ. เชียงใหม่ และพระธาตุพนม จ. นครพนม โดยมีความคืบหน้าไปมาก ซึ่งเน้นย้ำถึงการสร้างการมีส่วนร่วมและการรับรู้ของชุมชนท้องถิ่น ให้ได้รับทราบสิทธิและสถานะที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไป หากได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยในส่วนเมืองเก่าเชียงใหม่ได้จัดทำเอกสารคืบหน้าไปร้อยละ ๘๐แต่จะยังมีประเด็นพื้นที่ทับซ้อนดอยสุเทพ – ปุยที่ได้ประกาศเป็นเขตอุทยานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจึงต้องระวางแผนที่กำหนดขอบเขตให้ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในการประชุมคณะกรรมการฯ ชุดใหญ่ในปีหน้า จะนำความคืบหน้าของการจัดทำเอกสารของอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จ. อุดรธานี และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ. เพชรบูรณ์ ที่จะอยู่ในบัญชีเบื้องต้นมาร่วมพิจารณาด้วย