12 กุมภาพันธ์ 2565 พลเมืองดีนำลูกแมวดาวพลัดหลง ส่งมอบคืนอุทยานแห่งชาติภูเวียง

ที่มา : https://www.naewna.com/likesara/635010

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง รับมอบ แมวดาว (Prionailurus bengalensis) จำนวน 1 ตัว ที่พลัดหลงบริเวณป่าอ้อย จากชาวบ้าน บ้านหินร่อง ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น ได้นำมาส่งมอบให้ทางอุทยานแห่งชาติภูเวียง เพื่อนำไปปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

สถานภาพปัจจุบัน : แมวดาวเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 จัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์ (Least concern; LC) ตามบัญชีแดงของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN Red List, 2008) และเป็นชนิดพันธุ์ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีสัตว์หมายเลข 2 ของอนุสัญญาการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ (CITES)