11 เมษายน 2567 ทส.-วธ.มอบใบประกาศรับรอง ขึ้นทะเบียนเมืองโบราณศรีเทพมรดกโลก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) - กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มอบใบประกาศรับรอง ขึ้นทะเบียนเมืองโบราณศรีเทพมรดกโลก

ที่มา : มติชน ออนไลน์ (https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_4519610)

ทส.-วธ.มอบใบประกาศรับรอง ขึ้นทะเบียนเมืองโบราณศรีเทพมรดกโลกเมื่อ​วันที่ 10 เมษายน นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในฐานะโฆษกกระทรวง แถลงข่าวการจัดงานมอบใบประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียน เมืองโบราณศรีเทพ และโบราณสถานสมัยทวารวดีที่เกี่ยวข้อง เป็นมรดกโลกว่า ตามที่คณะกรรมการมรดกโลกมีมติในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 เมื่อเดือนกันยายน 2566 ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เห็นชอบให้ขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของไทย จำนวน 1 แหล่ง คือ เมืองโบราณศรีเทพ และโบราณสถานสมัยทวารวดีที่เกี่ยวข้องเป็นมรดกโลก ขณะนี้ศูนย์มรดกโลกได้จัดส่งใบประกาศนียบัตรรับรอง การขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกอย่างเป็นทางการ ผ่านสำนักงานผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโก ณ กรุงปารีส และได้จัดส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติแล้ว ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ จ.เพชรบูรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดจัดพิธีมอบใบประกาศดังกล่าวขึ้น ในวันที่ 26 เมษายน ณ โบราณสถานเขาคลังนอก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โดยในพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี และเป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานเจ้าของแหล่งอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลองจากภาคส่วนต่างๆ เกี่ยวข้องและหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อ “ย้อนอดีตเมืองโบราณศรีเทพ สู่อนาคตแหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืน
”นางกิตติมา ยินเจริญ ผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานหลัก ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารนำเสนอเมืองโบราณศรีเทพเป็นมรดกโลกขึ้น ต่อมาเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ 45 คณะกรรมการมรดกโลกได้มีมติเห็นชอบให้ขึ้นทะเบียนเมืองโบราณศรีเทพ และโบราณสถานสมัยทวารวดีที่เกี่ยวข้อง เป็นมรดกโลก โดยเมืองโบราณศรีเทพเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่ 7 และเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งที่ 4 ของราชอาณาจักรไทย มีพื้นที่นำเสนอแบบต่อเนื่อง จำนวน 3 พื้นที ่ประกอบด้วย 1.พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ และพื้นที่โดยรอบ 2.โบราณสถานเขาคลังนอก และ 3.เขาถมอรัตน์ ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งเป็นพื้นที่นำเสนอ 5,415 ไร่ และพื้นที่กันชน 23,900 ไร่ ภายใต้หลักเกณฑ์คุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากล จำนวน 2 ข้อ ได้แก่ เกณฑ์ข้อที่ 2 การแลกเปลี่ยนในพื้นที่ในวัฒนธรรมผ่านการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรม การวางแผนผังเมืองหรือการออกแบบภูมิทัศน์ และเกณฑ์ข้อที่ 3 เป็นประจักษ์พยานของประเพณีวัฒนธรรมหรืออารยธรรมทั้งที่ยังคงอยู่หรือสูญหายไปแล้ว โดยมีลักษณะและเอกลักษณ์โดดเด่น คือ 1.เมืองโบราณศรีเทพ มีรูปแบบผังเมืองที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ โดยผังเมืองขยายเป็น 2 ชั้นซ้อนกัน เรียกว่า เมืองในและเมืองนอก 2.ศาสนสถานเขาคลังนอก แสดงถึงความเป็นมณฑลจักรวาล 3 ศาสนสถานถ้ำถมอรัตน์ ที่มีความสำคัญของศาสนสถานประเภทถ้ำนางกิตติมากล่าวต่อว่า และ 4 ประติมากรรมสกุลช่างศรีเทพที่มีความโดดเด่น และแตกต่างจากประติมากรรมในยุคสมัย การที่เมืองโบราณศรีเทพฯได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก นอกจากเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศในเวทีนานาชาติ และก่อให้เกิดความภาคภูมิใจให้กับประชาชนในพื้นที่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์ ในด้านต่างๆ เช่น การก่อให้เกิดรายได้และการสร้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อมอันเนื่องมาจากการท่องเที่ยว การส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม และปกป้องคุ้มครองอัตลักษณ์ของท้องถิ่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งมรดกโลก และการยกระดับการวิจัยในด้านต่างๆ ร่วมกันระหว่างประเทศต่างๆ ในการปกป้อง คุ้มครอง อนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่ง เป็นต้น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content