11 เมษายน 2565 เตรียมพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ เพื่อสร้างโอกาสการเป็นผู้นำภาคการป่าไม้ในภูมิภาคของไทยปีนี้

ที่มา:

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220411153354535

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ป.ทส.) กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมการจัดประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคปี 65 เบื้องต้นได้พิจารณาเห็นชอบแผนการดำเนินงานของคณะทำงานเพื่อเตรียมการ และจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องปีนี้ รวมถึงเห็นชอบร่างกำหนดการที่มีกำหนดจัดประชุมระหว่างวันที่ 23-25 ส.ค. นี้ และเห็นชอบการเปลี่ยนสถานที่จัดการประชุมเป็น จ.เชียงใหม่ เพื่อให้เป็นสถานที่เดียวกับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 3 (SOM3) และการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการค้าไม้ที่ผิดกฎหมาย และการค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 22 (EGILAT22) โดยให้กรมป่าไม้ และคณะทำงานด้านพิธีการและอำนวยการ ดูแลอำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง การต้อนรับคณะผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ และการคัดเลือกโรงแรมสำหรับการจัดการประชุม พร้อมกำหนดหัวข้อการศึกษาดูงานให้มีความเหมาะสมต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้พิจารณาร่างถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรี (Draft Ministerial Statement) ถือเป็นเอกสารสำคัญที่เป็นผลลัพธ์จากการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านการป่าไม้ ครั้งที่ 5 ที่เขตเศรษฐกิจต่าง ๆ และไทยจะนำไปดำเนินการต่อให้บรรลุตามเป้าหมาย จึงให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำความคิดเห็นจากที่ประชุมฯ ไปปรับแก้ และดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ได้เน้นทุกฝ่ายให้ความสำคัญการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงโอกาสที่ไทยจะได้แสดงบทบาทการเป็นผู้นำภาคการป่าไม้ของภูมิภาค การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อเป็นฐานการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ รวมถึงการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนผ่านการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน