11 สิงหาคม 2565 คนหนองยาง จ.อุทัยธานี ปลูกไม้มีค่า ‘ยางนา’ ร่วมโครงการ ‘คาร์บอนเครดิต’ ลดโลกร้อน

ที่มา : https://www.thaipost.net/public-relations-news/198404

ชนภัทร วงษ์วิทยา ประธานธนาคารต้นไม้ตำบลหนองยาง เล่าว่าผู้นำชุมชนตำบลหนองยางเริ่มส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกไม้มีค่าในที่ดินตนเองตั้งแต่ปี 2550 จากนั้นในปี 2552 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้ามาสนับสนุน เช่น อบรมให้ความรู้เรื่องไม้มีค่าประเภทต่าง ๆ การวัดขนาดต้นไม้ การประเมินมูลค่า การขึ้นทะเบียนต้นไม้ จับพิกัดต้นไม้ที่ปลูก โดยสามารถนำไม้มีค่าเหล่านี้มาใช้ค้ำประกันเงินกู้กับ ธ.ก.ส.ได้ ตามที่กำหนด นอกจากนี้ในปี 2566 ตำบลหนองยางจะจัดทำโครงการ ‘คาร์บอนเครดิต’ ซึ่งเป็นโครงการที่ ธ.ก.ส. ส่งเสริมให้ชุมชนเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยในปี 2564 ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการคาร์บอนเครดิตไปแล้ว จำนวน 45 ชุมชน (ไม่เกินชุมชนละ 5 หมื่นบาท) จำนวนต้นไม้ประมาณ 880,000 ต้น ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน 280,000 ตันคาร์บอน โดย ธ.ก.ส. มอบเงินสนับสนุนชุมชนต่าง ๆ ไปแล้วเกือบ 2 ล้านบาท