11 มีนาคม 2563 กรมอุทยานฯ เดินหน้าพัฒนางานด้านการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol) เน้นเพิ่มการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพขึ้น

ที่มา: thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200311111106117

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย และองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) สำนักงานประเทศไทย ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจด้านการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol) เพื่อเน้นความร่วมมือระหว่างองค์กรให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เสริมสร้างความเข้มแข็งการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด้านการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ทั้งการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมลาดตระเวน สถานที่ฝึกอบรม สนับสนุนจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตคณะวนศาสตร์ และบุคลากรของกรมอุทยานฯ ซึ่งเน้นการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติร่วมกัน และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ และเกิดประโยชน์กับงานด้านการอนุรักษ์ในอนาคต

ทั้งนี้ กรมอุทยานฯ ได้พัฒนาและขยายการใช้ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์มากว่า 10 ปี ซึ่งปัจจุบันใช้ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่อนุรักษ์จำนวน 213 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่กลุ่มป่า 19 กลุ่มป่าทั่วประเทศ  ขณะเดียวกันยังติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน หลังจากนำระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพมาใช้ในพื้นที่อนุรักษ์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง พบพื้นที่อนุรักษ์หลายแห่งสามารถปฏิบัติงานด้านป้องกัน ปราบปราม และบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกล่าวย้ำว่า กรมอุทยานฯ ได้จัดตั้งศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนชิงคุณภาพ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้นการลาดตระเวน และแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ รวมถึงส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการลาดตระเวนเชิงคุณภาพร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ มาโดยตลอดด้วย เนื่องจากการลาดตระเวนเป็นระบบการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปราม และใช้จัดการพื้นที่อนุรักษ์ภายใต้หลักวิชาการ