11 มิถุนายน 2565 กรมควบคุมมลพิษ เร่งตรวจสอบมลพิษทางเสียง

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/2416202

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ตามที่ การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเด็นเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนยื่นเรื่องมากที่สุดเป็นลำดับที่ 2 เรื่องเสียงรบกวน/สั่นสะเทือน โดยขอให้แก้ไขปัญหามลภาวะทางเสียงจากสถานบันเทิง สถานประกอบการ ร้านอาหาร บ้านเรือน และวัยรุ่นมั่วสุมรวมกลุ่มแข่งขันรถจักรยานยนต์ส่งเสียงดังรบกวน (921 เรื่อง) และขอให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลจัดทำเนื้อหาข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และขอให้ทุกหน่วยงานที่มีสายด่วนพร้อมพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์เพื่อรองรับกับสถานการณ์ปัจจุบันนั้น

นายอรรถพลกล่าวต่อว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้ให้แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดย คพ.ได้จัดทำกฎหมายกำหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจวัดระดับเสียงในสิ่งแวดล้อมและควบคุมเสียงจากแหล่งกำเนิดต่างๆ เป็นประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และประกาศ ทส. พร้อมคู่มือการดำเนินงาน รวมถึงประกาศ คพ. เรื่องวิธีการหรือหลักเกณฑ์การตรวจสอบระดับเสียงจากกิจกรรมต่างๆ เช่น การตรวจสอบระดับเสียงอากาศยานในบริเวณพื้นที่รอบสนามบิน เป็นต้น พร้อมติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านเสียง การบังคับใช้กฎหมาย และการตรวจสอบข้อร้องเรียนต่างๆ