11 มกราคม 2566 ‘สศช.’คิกออฟ ‘SEA’ สงขลา – ปัตตานี เตรียมเปิด 40 เวทีรับฟังความเห็นในพื้นที่

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ (https://www.bangkokbiznews.com/business/economic/1047082)

สศช. เดินหน้าทำ SEA พื้นที่สงขลา – ปัตตานี ให้แล้วเสร็จในปี 67 เปิดทางเลือกพัฒนาพื้นที่ที่ดีที่สุด หลังทำเวทีรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนให้เรียบร้อย ชี้โครงการนิคมในพื้นที่สามเหลี่ยมมั่นคงในพื้นที่ต้องเลื่อนออกไปก่อน จนกว่าจะได้ข้อสรุปแนวทางพัฒนาที่ชัดเจน เป็นเวลาประมาณ 1 ปี ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.2564 มีมติให้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment) หรือ “SEA” ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมจะนะ จ.สงขลา ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการพัฒนาเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา“เมืองต้นแบบอุตสาหกรรม ก้าวหน้าแห่งอนาคต”

        สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการการจัดทำ SEA ในพื้นที่ได้มีการแถลงความคืบหน้าของการดำเนินการ

        นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ สศช. เปิดเผยว่า สศช.ได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 3 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา โครงการการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานที่สำคัญ ได้แก่ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ โดย สศช. ได้ส่งหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาเพื่อยื่นข้อเสนอทางเทคนิคและข้อเสนอทางราคา ในการจัดทำโครงการ ภายใต้กรอบงบประมาณวงเงิน 28,227,800 บาท ระยะเวลาโครงการ 18 เดือน ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือก คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้มีการลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ ไปแล้ว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565

        ส่วนแผนการดำเนินงานโครงการในระยะต่อไป ที่ปรึกษาจะเริ่มมีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ซึ่งตามขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น 32 เวที โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 2,100 คน ในปีนี้ และในปี 2567 จะมีการรับฟังความคิดเห็นอีก 8 เวที โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 900 คน เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนจากทุกฝ่ายมากที่สุด ทั้งนี้ สศช. จะรายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดทำโครงการการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานีอย่างต่อเนื่อง โดยผู้สนใจสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์และเพจ Facebook ของโครงการฯ