11 พฤษภาคม 2563 โซลาร์ปั๊ม…แจกฟรี เพื่อชุมชน

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/1840721

ภัยแล้งเข้ามาทักทายประเทศหนักกว่าที่คิด แหล่งน้ำธรรมชาติแห้งขอด น้ำในเขื่อนปริมาณติดลบ ส่งผลกระทบต่อประชาชนขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค รวมถึงภาคเกษตรกรรม เพื่อบรรเทาปัญหาในภาคเกษตรให้มีน้ำเพียงพอ แม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลแหล่งพลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีโครงการพิเศษ “PEA พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน”

ช่วยให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอย่างสะดวก ยั่งยืน และประหยัด ผ่านการติดตั้ง “โซลาร์ปั๊ม” (Solar Pump) ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

เป็นโครงการที่ทำมาตั้งแต่ปี 2558 ทำไปแล้วกว่า 77 แห่ง มีโซลาร์ปั๊มให้ใช้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งค่าวัสดุ ค่าติดตั้ง และค่าอื่นๆ โดยไม่ต้องกังวลว่าไฟฟ้าจะเข้าไม่ถึง เพราะแผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้เป็นแผงประเภทแยกอิสระ สามารถต่อกับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและปั๊มน้ำแบบชักได้ เพื่อสูบน้ำจากธรรมชาติหรือน้ำบาดาลได้ทันที ด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 280-330 วัตต์ ตั้งแต่ 2-6 แผง แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

สามารถสูบน้ำสำรองจากแหล่งน้ำธรรมชาติได้เฉลี่ยชั่วโมงละ 2,000 – 5,000 ลิตร ช่วยให้ชุมชนมีแหล่งน้ำสะอาดใช้สอย โดยสูบน้ำเพื่อกักเก็บไปยังถังหรือแหล่งเก็บน้ำชุมชน นอกจากได้สุขอนามัยที่ดีแล้ว ยังนำมาซึ่งการบริหารจัดการน้ำร่วมกันระหว่างคนในชุมชน ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ

สนใจสามารถศึกษาหลักเกณฑ์การเข้าร่วมได้ที่ www.pea.co.th  (คลิก “ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า”) และเฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/Provincial.Electricity.Authority