11 พฤศจิกายน 2565 “เทคโนโลยี เครื่องมือ ทักษะ” ปัจจัยที่ภาคธุรกิจขาดในการขับเคลื่อน ESG

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/environment/1037061

“ESG“ เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งย่อมาจาก Environment, Social, และ Governance ปัจจุบัน ESG ได้รับความนิยมจากนักลงทุนทั่วโลก เนื่องจากเป็นแนวคิดที่นักลงทุนใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน

  ภาคธุรกิจตระหนักขับเคลื่อน ESG ปัจจุบันประเด็นด้าน ESG หรือ สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล กลายเป็นประเด็นหลักในการตัดสินใจในทางธุรกิจมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  โดยมีประเด็นสำคัญ 4 ประการ ดังนี้

  1. การให้ความสำคัญกับสร้างการตระหนักรู้ด้าน ESG ในองค์กร และการบูรณาการ ESG
เข้ากับกลยุทธ์ขององค์กร

  2. สายงานบัญชีและการเงินกับความยั่งยืน มีบทบาทสำคัญในการจัดทำรายงานเกี่ยวกับตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรอบการรายงานมาตรฐาน

  3. ขาดเทคโนโลยี ทักษะในการจัดการ ESG

  4. องค์กรไม่มีเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่เพียงพอต่อการดำเนินการ ตามข้อกำหนดใหม่ๆ
ในการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG

  ปัจจุบันนักลงทุนทั้ง นักลงทุนบุคคล (Individual Investor) และนักลงทุนสถาบัน (Institutional Investors) ต่างให้ความสำคัญมากขึ้นในการลงทุนแบบยั่งยืน หรือการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี
การดำเนินงานตามกรอบแนวคิดความยั่งยืน ESG