11 ธันวาคม 2565 ชำแหละ! กำแพงกั้นคลื่น รัฐลุแก่อำนาจ เมิน EIA ซ้ำเติมปัญหากัดเซาะชายฝั่ง

ที่มา : https://mgronline.com/daily/detail/9650000117333

การเร่งรัดก่อสร้าง “กำแพงกันคลื่น” เพื่อการแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่งของรัฐ ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติของระบบนิเวศชายฝั่ง เกิดข้อเรียกร้องจากภาคประชาสังคมโดยเฉพาะการทำกระบวน การประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA กลับมาใช้กับโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นในพื้นที่ตลอดชายฝั่งอ่าวไทย
และอันดามันไทย

  กลุ่ม Beach for life และเครือข่ายประชาชนทวงคืนชายหาด ได้ยื่นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ให้รัฐบาลดำเนินการตาม 3 ข้อ ดังนี้

  1.ขอให้คณะรัฐมนตรีมีคำสั่งแก้ไขมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 กรกฎาคม 2534
และ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2539 ที่ให้อำนาจกรมโยธาธิการ (เดิม) ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง ด้วยเหตุผลที่ว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพิสูจน์ชัดเจนแล้วว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรชายหาด ใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลในการสร้างกำแพงกันคลื่นเพื่อทำลายชายหาด

  2. ขอให้คณะรัฐมนตรีมีคำสั่งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเอาโครงการกำแพงกันคลื่นกลับมาเป็นโครงการที่ต้องทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังเดิม เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิให้แก่ประชาชนและชุมชน รวมถึงเพื่อให้เกิดกระบวนการและกลไกในการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และชุมชนก่อนดำเนินการโครงการกำแพงกันคลื่น

  3.ขอให้คณะรัฐมนตรี มีคำสั่งให้มีการฟื้นฟูสภาพชายหาดที่ได้รับความเสียหายจากการก่อสร้างกำแพงกันคลื่น โดยเฉพาะหาดท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย เพื่อฟื้นฟูชายหาดให้กลับมาดังเดิม

  ภาครัฐได้ตกลงในเบื้องต้นว่า จะยินยอมให้มีการตั้ง “คณะกรรมการศึกษา” โดยมีสัดส่วนจากภาคประชาชน นักวิชาการจากภาคประชาชน 3 คน นักวิชาการจากหน่วยงานรัฐ 3 คน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นเลขานุการ พร้อมทั้งกำหนดกรอบเวลาการทำงานไม่เกิน 90 หรือ 120 วัน ก่อนเสนอผลให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content