11 ตุลาคม 2564 พระราชดำริโครงการอ่างพวงแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้งชัยภูมิ

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/2216055

ปี พ.ศ. 2532 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระราชดำริดำเนินโครงการ “โครงข่ายอ่างเก็บน้ำ” หรืออ่างพวง ในพื้นที่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี และ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ การก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2549 ทำให้สามารถผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีน้ำมากมาช่วยเหลืออ่างเก็บน้ำที่มีน้ำน้อยกว่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และก่อให้เกิดความมั่นคงในเรื่องน้ำในพื้นที่ กรมชลประทานได้น้อมนำแนวพระราชดำริอ่างพวง และพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกิดสัมฤทธิผลสู่พสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดินมาขับเคลื่อนมาใช้แก้ปัญหาน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ “การแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนบน โดยเฉพาะ จ.ชัยภูมิที่ปีนี้ประสบปัญหาน้ำท่วมรุนแรง และประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเป็นประจำทุกปี กรมชลประทานได้น้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่องอ่างพวงมาดำเนินโครงการแก้ปัญหาเรื่องน้ำให้แก่ประชาชน และเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนบน ถือเป็นแนวทางในการบริหารน้ำที่แต่ละอ่างจะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ” นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เผยถึงแนวทางแก้ปัญหาเรื่องน้ำอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้แนวพระราชดำริอ่างพวง สร้างโครงข่ายอ่างเก็บน้ำจำนวน 5 แห่ง

1. อ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ขนาดความจุ 70.21 ล้าน ลบ.ม. ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนสถานีสูบน้ำตามลำน้ำชีมีพื้นที่ทั้ง 2 ฝั่งได้รับประโยชน์ฤดูฝน 75,000 ไร่ และในฤดูแล้ง 30,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 27 หมู่บ้าน และช่วยบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2567

2. อ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ มีความจุ 46.90 ล้าน ลบ.ม. อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2567 จะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน 40,000 ไร่ ฤดูแล้ง 28,000 ไร่

3. อ่างเก็บน้ำลำเจียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ภักดีชุมพล และ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ มีความจุ 45.17 ล้าน ลบ.ม. ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2567 เมื่อแล้วเสร็จจะมีพื้นที่รับประโยชน์ 30,000 ไร่ มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่อย่างพอเพียง

4. อ่างเก็บน้ำพระอาจารย์จื่อ (ลำกระจวน) อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ มีความจุ 33.44 ล้าน ลบ.ม. อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เมื่อเสร็จแล้วจะมีพื้นที่รับประโยชน์ 15,000 ไร่ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2566

5. อ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสร้างปิดกั้นลำเชียงทา สาขาของแม่น้ำชีที่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ความจุ 43.70 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 12,000 ไร่ และช่วยบรรเทาอุทกภัยทางด้านท้ายน้ำอีกด้วย

อธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่า การพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนในลุ่มน้ำชีตอนบนทั้ง 5 แห่งนี้ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วจะทำให้ลุ่มน้ำชีตอนบนมีแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุนขนาดใหญ่มีปริมาณรวมกันถึง 239.43 ล้าน ลบ.ม. และมีพื้นที่รับประโยชน์มากกว่า 223,000 ไร่ จะสร้างความมั่นคงเรื่องน้ำให้แก่ลุ่มน้ำชี และเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเติมเต็มคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี และยังเป็นการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำตลอดทั้งลำน้ำชีเกิดผลประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด

“นอกจากนั้น ยังจะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนบน โดยเฉพาะตัวเมืองชัยภูมิ ที่กรมชลประทานดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะที่ 1) ขุดคลองผันน้ำ การขุดคลองห้วยดินแดงสร้าง ปตร.กุดสวง กับ ปตร.ห้วยเสียว สร้างอาคารบังคับน้ำอีก 7 แห่ง เมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จ จะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิที่ได้เกิดขึ้นเป็นระยะเวลาตลอด 25 ปีที่ผ่านมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2567 พร้อมกับอ่างพวงทั้ง 5 แห่ง ที่จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการควบคุมปริมาณน้ำไม่ให้หลากมาท่วมตัวเมืองชัยภูมิอีกต่อไป”