11 กุมภาพันธ์ 2565 ดาวเทียมพบจุดความร้อนทั้งประเทศ 589 จุด ลำปาง-น่านมากสุด

ที่มา: https://news.thaipbs.or.th/content/312594

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) พบจุดความร้อนทั้งประเทศจำนวน 589 จุด พบมากที่สุดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 205 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 129 จุด พื้นที่เกษตร 118 จุด พื้นที่เขต สปก. 76 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่น ๆ 56 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 5 จุด ส่วนจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากสุด คือ จ.ลำปาง 69 จุด น่าน 67 จุด สกลนคร 55 จุด ตามลำดับ จากภาพแสดงให้เห็นว่า จุดความร้อนเริ่มที่จะกลับมากระจายตัวอยู่ในพื้นที่บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเหมือนที่ผ่านมา ส่วนใหญ่พบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และป่าอนุรักษ์คาดว่า เกิดจากการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่เพื่อการเกษตร หรือการเข้าไปหาของป่า ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลจุดความร้อนตั้งแต่ 1 ม.ค.-10 ก.พ. 2565 พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจุดความร้อนแล้ว 5,317 จุด ตามด้วยภาคเหนือ 4,631 จุด และภาคกลาง 3,455 จุดตามลำดับ จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน ราชอาณาจักรกัมพูชาครองอันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นวันที่ 8 จำนวน 1,664 จุด รองลงมาอันดับ 2 เป็นสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม จำนวน 914 จุด และอันดับที่ 3 เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวน 751 จุดตามลำดับ

ทั้งนี้ ข้อมูลจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ PM 2.5 ในพื้นที่บริเวณแนวชายแดนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก เนื่องจากมีลมพัดฝุ่นละอองและหมอกควันเข้ามา