11 กรกฎาคม 2565 ปลุกเยาวชนร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลน พาลุยระยอง ดำน้ำเก็บขยะจากอวนประมง

ที่มา : https://www.thaipost.net/all-news/178509

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 65 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) ร่วมต้อนรับนายกฤษฏ์ ภักดีจิตต์ หัวหน้าโครงการ “ขยะคืนฝั่ง เพื่อทะเลไทย” และโครงการ “อาสาปลูกป่าชายเลน” พร้อมเยาวชนสมาคม The Youth Fund เข้าร่วมงานในครั้งนี้ กว่า 30 คน ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง สำหรับกิจกรรมในโครงการ ได้แก่ มีการรับฟังบรรยาย เรื่องความสำคัญของป่าชายเลน และสถานภาพป่าชายเลนของ จ.ระยอง ได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลน จำนวน 1,500 ต้น ร่วมดำน้ำเก็บขยะที่เกาะมันใน ซึ่งขยะที่เก็บได้ส่วนมากเป็นอวนจากการประมง ซึ่งเศษอวนเหล่านี้เป็นภัยคุกคามระบบนิเวศทางทะเล เนื่องจากสัตว์ทะเลจำนวนมากเสียชีวิตจากการกินหรือถูกอวนรัด ในขณะเดียวกันปะการังก็ไม่สามารถเติบโตได้ จากการถูกปกคลุมโดยเศษอวนเหล่านี้และตายในที่สุด นายกฤษฎ์ เปิดเผยว่าสมาคมเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะพลาสติกด้วยการนำกลับมาแปรรูปเป็นวัสดุหรือสินค้าใหม่ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจชีวภาพ สร้างความตระหนักปัญหาขยะทะเลซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและสัตว์ทะเลหายาก ตลอดจนเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรป่าชายเลนให้อย่างยั่งยืนสืบไป