10 เมษายน 2565 สกลนคร อุดรธานี และยโสธร พบจุดความร้อนมากที่สุด 

ที่มา : https://mgronline.com/science/detail/9650000034371

Gistda เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) พบจุดความร้อนทั้งประเทศ 259 จุด พบมากที่สุดในพื้นที่เกษตร 114 จุด พื้นที่เขตสปก. 45 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 41 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 39 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 17 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 3 จุด ส่วนจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุดคือ จ.สกลนคร 34 จุด จ.อุดรธานี 28 จุด และ จ.ยโสธร 23 จุด ตามลำดับ จากภาพแสดงให้เห็นจุดความร้อนเกิดขึ้นเล็กน้อยในพื้นที่ภาคกลาง และกระจายตัวเพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนพื้นที่ภาคเหนือยังคงพบจุดความร้อนเล็กน้อย เนื่องจากมีฝนตกในบางพื้นที่ ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลจุดความร้อนตั้งแต่ 1 มกราคม – 8 เมษายน 2565 พบว่าภาคเหนือมีจุดความร้อนแล้ว 13,206 จุด ตามด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12,455 จุด และภาคกลาง 7,685 จุด ตามลำดับ