10 สิงหาคม 2565 อนาคตไม่สูญพันธุ์ ปล่อยฟ้ามุ่ยคืนสู่ป่า

ที่มา : https://www.mcot.net/view/hWhgOWji

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) สพภ. หรือ เบโด้ (BEDO) ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงฟ้ามุ่ยบ้านปงไคร้ จัดทำโครงการธนาคารกล้วยไม้ระดับชุมชนบ้านปงไคร้ ภายใต้โครงการธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ใช้ประโยชน์กล้วยไม้ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ณ บ้านปงไคร้ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ด้านนายวันชัย อินยม ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงฟ้ามุ่ยบ้านปงไคร้ เปิดเผยว่าเบโด้ได้เข้ามาสนับสนุนส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงฟ้ามุ่ย ทั้งด้านการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์กล้วยไม้อย่างเป็นระบบรวมทั้งกระบวนการปล่อยกล้วยไม้คืนป่า ทำให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจผ่านโครงการธนาคารกล้วยไม้ระดับชุมชนบ้านปงไคร้ ภายใต้โครงการธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง และชาวบ้าน ร่วมกับสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นำเมล็ดกล้วยไม้ฟ้ามุ่ยในธรรมชาติ มาเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ด้วยอาหารสังเคราะห์ เมื่อได้ขนาดจึงนำกลับมาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ฟ้ามุ่ย ผลสำเร็จของธนาคารกล้วยไม้ระดับชุมชนบ้านปงไคร้ ภายใต้โครงการธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นหนึ่งในกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น เป็นชุมชนต้นแบบที่สามารถหยุดยั้งการนำพ่อแม่พันธุ์กล้วยไม้ฟ้ามุ่ยออกจากป่า เนื่องจากกล้วยไม้ฟ้ามุ่ยอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ปัจจุบันหมู่บ้านปงไคร้มีกล้วยไม้ลงทะเบียนในธนาคารกล้วยไม้ระดับชุมชนทั้งหมด 36 ชนิดจำนวน 200 ต้น