10 มีนาคม 2564 ชุมชนวัดซากลูกหญ้ากับการจัดการขยะอย่างยั่งยืน จ. ระยอง

ที่มา:

https://news.thaipbs.or.th/content/302260

ชาวบ้านชุมชนวัดชากลูกหญ้า ต. ห้วยโป่ง อ. เมืองระยอง จ. ระยองร่วมกันรณรงค์กำจัดขยะในครัวเรือน ด้วยการเข้าร่วม “ธนาคารคัดแยกขยะรีไซเคิลชุมชนวัดชากลูกหญ้า” ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ลดปริมาณขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ นายนภาพัฒน์ อู่เจริญ ประธานชุมชนวัดชากลูกหญ้าให้ข้อมูลว่า เงื่อนไขของธนาคารแห่งนี้ สมาชิกต้องนำขยะมาฝากทุกวันอาทิตย์สิ้นเดือน เป็นระยะเวลาติดต่อกัน เพื่อจะได้สวัสดิการต่างๆ เช่น เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ เมื่อเสียชีวิต ๔,๐๐๐ บาท เงินสวัสดิการค่าเดินทางไปหาหมอเมื่อป่วย ๓๐๐ บาทต่อคน ในระยะเวลา ๑ ปี เฉลี่ยขยะในชุมชนที่นำมาฝากไว้กับธนาคารประมาณ ๒,๕๐๐ กิโลกรัมต่อเดือน ซึ่งขยะที่รับมาจากชุมชนนั้น จะนำไปขายต่อให้แก่ผู้ประกอบการรายใหญ่ เงินกำไรส่วนต่างจะนำมาเป็นค่าบำรุง และทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิก วัดชากลูกหญ้าคัดแยกขยะตามโครงการ โดยการแยกขยะเปียกที่เหลือจากการฉันทำเป็นปุ๋ยบำรุงดิน ส่วนขยะแห้ง คัดแยกและนำไปขาย

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ประยุกต์การกำจัดขยะให้เข้ากับระบบการเรียนการสอน ด้วยการปลูกจิตสำนึกนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เริ่มจากนำถุงนมโรงเรียนวันละ ๘๐๐ ถุง ล้างทำความสะอาด และส่งไปรีไซเคิลเป็นเก้าอี้ และกระถางต้นไม้จากถุงนมเพื่อเพิ่มมูลค่า จากนั้นส่งเสริมให้นำขยะในห้องเรียนมาขาย เพื่อเป็นเงินใช้ทำกิจกรรมภายในชั้นเรียนอีกด้วย โครงการทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนและให้ความรู้จาก SCG เพื่อหวังให้ชุมชนในพื้นที่ จ. ระยองกำจัดขยะอย่างยั่งยืน