10 มิถุนายน 2565 คณะประชุมขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ น้ำ 20 ปี อนุมัติแผนกำจัดน้ำเสีย “บึงมักกะสัน” 

ที่มา : https://www.banmuang.co.th/news/politic/283749

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยได้รับทราบ ผลการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บท การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 6 ด้าน (ช่วงปี 61-ปัจจุบัน) ได้แก่
1) ด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค โดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบประปาหมู่บ้าน ได้ 4,675แห่ง (85%) และสามารถขยายเขตการจ่ายน้ำได้ 570 แห่ง(22%)
2) ด้านการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต สามารถเพิ่มแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 22.05 ล้าน ลบ.ม.(79%) แหล่งน้ำชุมชน 0.91 ล้าน ลบ.ม.( 91%)
3) ด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย มีระบบป้องกันชุมชนเมือง 14 แห่ง (32%) มีเขื่อนป้องกันตลิ่ง 188 แห่ง (35%)
4)ด้านการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ มีการก่อสร้างระบบบำบัดใหม่ 12 แห่ง (12%) และ มีการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ 1,673 แห่ง (19%)
5) ด้านการฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน มีการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ 156,070 ไร่ (21%)
และ 6) ด้านการบริหารจัดการ โดยมีการจัดทำปรับปรุง กฎหมาย องค์กรด้านการจัดการน้ำ แล้วเสร็จ จำนวน 22 ฉบับ เป็นต้น

จากนั้น ที่ประชุมได้เห็นชอบ แผนงานพัฒนาระบบระบายน้ำและจัดการน้ำเสีย บึงมักกะสันแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและจัดการน้ำเสีย จากถนนวิภาวดีรังสิต บริเวณสามเหลี่ยมดินแดง และบึงมักกะสันไปจนถึงสนามบินดอนเมือง ได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่ 81.53 ตร.กม.โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 4 ปี (ปี 67-70)