10 มกราคม 2566 การขับเคลื่อนในเรื่องสิทธิของธรรมชาติ

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/environment/1046881

ประเทศปานามาถือเป็นประเทศล่าสุด ที่ได้ที่เข้าร่วมกับประเทศโคลัมเบีย นิวซีแลนด์ บังคลาเทศ เอกวาดอร์ บราซิลและเม็กซิโก ที่มีการเคลื่อนไหวและออกกฎหมายระดับชาติในการให้สิทธิและคุ้มครองธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ที่ดิน ต้นไม้ แม่น้ำ แนวปะการัง และภูเขา ให้มีสถานะทางกฎหมายเทียบเท่ากับบุคคล

  เนื่องจากประเทศปานามาเป็นหนึ่งใน 25 ประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลก และมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

  การออกกฎหมายคุ้มครองสิทธิของธรรมชาตินั้น จะกำหนดให้รัฐบาลของแต่ละประเทศมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วางแผน และการดำเนินโครงการต่าง ๆ จะต้องเคารพในสิทธิของธรรมชาติ และกำหนดให้รัฐบาลมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิของธรรมชาติ เพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน

  สำหรับประเทศไทยนั้นมีการบัญญัติรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานแก่บุคคลด้านสิ่งแวดล้อมไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 43 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542