10 มกราคม 2563 “เมืองคอน” ดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ขึ้นบัญชีมรดกโลก

ที่มา: https://www.prachachat.net/local-economy/news-409362

ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ การนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า หลังมีการพิจารณารับรองวาระการนำเสนอชื่อวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช เข้าสู่บัญชีเบื้องต้น (Tentative List) ตามที่ประเทศไทยนำเสนอ เพื่อเข้ากระบวนการพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลก

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ระดมนักวิชาการ นักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดี และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ พร้อมจัดประชุมวิชาการระดมความคิดเห็นเพื่อรวบรวมข้อมูล ในการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก ตามหลักเกณฑ์ที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) กำหนดให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด ซึ่งใช้เวลาเกือบ 6 ปี ในการดำเนินการเรื่องนี้ แต่หลังจากมีการปรับปรุงแก้ไขเอกสารหลายครั้ง ในที่สุดเอกสารดังกล่าวได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ซึ่งทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ส่งเอกสารไปให้กรมศิลปากร ในฐานะเลขานุการมรดกโลกด้านวัฒนธรรม เพื่อให้คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้ว อย่างไรก็ตามทุกคนมีความมุ่งหวังที่จะให้เอกสารมีความสมบูรณ์ ถูกต้องมากที่สุด คาดว่าภายในต้นปีนี้การแก้ไขเอกสารจะเสร็จเรียบร้อย

จากนั้นจะส่งให้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ซึ่งมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป หากให้ความเห็นชอบ ขั้นตอนต่อไปกระทรวงวัฒนธรรมจะนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

จากนั้นจะส่งเอกสารให้เลขานุการอนุสัญญามรดกโลกประเทศไทย คือ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ในนามของประเทศไทยให้ศูนย์มรดกโลก ยูเนสโก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส นำเข้าสู่ที่ประชุมให้คณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาประกาศการขึ้นทะเบียนมรดกโลกต่อไป