10 ธันวาคม 2565 ทำความรู้จัก “ศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมพลาสติกเพื่อความยั่งยืน”

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/environment/1041859

ในปี 2564 ไทยติดอันดับ 19 ของการมีขยะพลาสติกมากที่สุดในโลก คิดเป็นปริมาณ 3.53 ล้านตันต่อปี และมีขยะพลาสติกถูกปะปนเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมคิดเป็น 79% ของปริมาณขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งทั่วโลก

“โคเวสโตร ” ผู้นำด้านวัสดุโพลิเมอร์ระดับโลกที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์โลกให้สดใส เดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์ “อนาคตที่ยั่งยืน” อย่างต่อเนื่อง หวังช่วยอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกให้เกิดหลักการพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน Sustainable Development Goals (SCGs) จัดกิจกรรมเพื่อสังคมนำองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมปลูกฝังจิตสำนึกแก่เยาวชน

พร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมพลาสติกเพื่อความยั่งยืน Learning Center เพื่อสร้างพื้นที่ Learn&Play ให้กับเด็กระดับปฐมศึกษาที่เป็นขุมสำคัญต่อการสร้างความเปลี่ยนโลกใบนี้ให้เรียนรู้แนวคิดเรื่องทำเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านการแยกแยะขยะ 4 โซนแห่งการเรียนรู้จัดการขยะพลาสติก

นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในการนำองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมมาเผยแพร่เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแก่เยาวชนให้หันมาใส่ใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดทำสื่อการเรียนการสอน และ หนังสือชุดสำหรับเด็ก ภายใต้คอนเซปต์ “จุดประกายความคิดเพื่อชีวิตที่สดใส” หรือ Bright Minds for a Brighter World สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมพลาสติกเพื่อความยั่งยืน kids Lab อย่างเป็นทางการ โดยมีเป้าหมายต้องการมอบพื้นที่นอกห้องเรียนให้กับเด็กไทยในการเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการจัดการขยะพลาสติกอย่างถูกวิธีรวมถึงความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

ภายในศูนย์ฯ แห่งนี้ จะแบ่งโซนการเรียนรู้ออกเป็น 4 โซน ได้แก่

1.โซนความรู้เกี่ยวกับการเดินทางของขยะพลาสติกและการรีไซเคิลพลาสติก

2.โซนวิธีการจัดการขยะพลาสติก

3.โซนเรียนรู้ว่าจะสามารถนำพลาสติกกลับมาสร้างให้เกิดคุณค่าใหม่ได้อย่างไร

4.โซนเรื่องนวัตกรรมของบริษัทเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลสินค้าหรือวัสดุที่ใช้แล้ว ให้สามารถนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตได้อีกครั้ง