10 ธันวาคม 2562 คพ.พบอาคารราชการ 60% ในกทม.-ปริมณฑลระบายน้ำทิ้งเกินค่ามาตรฐาน

ที่มา : https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/115678

กรมควบคุมมลพิษเผยผลการตรวจอาคารราชการ พบระบายน้ำทิ้งเกินค่ามาตรฐาน 60% เร่งขอให้ปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย  

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ในปี 2561-2562 มีการตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งจากอาคารราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ภาพรวม พบว่ามีการระบายน้ำทิ้งเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดถึงร้อยละ 60  ดังนั้น  คพ. ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ ติดตามและตรวจสอบ จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอให้หน่วยงานดังกล่าว ปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน ต่อไป

นายประลอง กล่าวว่า ในปี 2563 นี้ คพ. จะผนึกกำลังร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16  ดำเนินการเร่งตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งและพัฒนาอาคารราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล และหน่วยงานอิสระในกำกับของรัฐ ให้เป็นต้นแบบที่ดีด้านการจัดการน้ำเสียจากอาคาร ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 188 หน่วยงาน อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 86 หน่วยงาน และพื้นที่ต่างจังหวัด 102 หน่วยงาน โดยจะลงพื้นที่ตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งจากอาคารของหน่วยงานต่างๆ และให้คำแนะนำเชิงเทคนิคเกี่ยวกับแนวทางการจัดการน้ำเสีย และการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้สามารถบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และพัฒนาตนเองให้เป็นต้นแบบที่ดีด้านการจัดการน้ำเสีย และเมื่อสิ้นสุดโครงการ จะมีการตรวจประเมินผลการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด และเผยแพร่อาคารราชการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อเป็นต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสียให้ทุกภาคส่วนรับทราบ การดำเนินการดังกล่าว นับเป็นมาตรการสำคัญในการผลักดันให้หน่วยงานราชการตื่นตัว และให้ความสำคัญในการกำหนดนโยบายด้านการจัดการน้ำเสียของหน่วยงาน มีการดูแลรักษาและเดินระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติไปยังบุคลากรในองค์กรให้มีส่วนร่วมในการจัดการน้ำเสียของหน่วยงาน ลดการระบายน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ และพัฒนาเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ซึ่งถือเป็นอีกกลไกหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการน้ำเสียที่ต้นทางจากทุกภาคส่วน ทำให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจกันในการจัดการน้ำเสีย และการอนุรักษ์ ฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ำให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป  นายประลอง กล่าว