10 กุมภาพันธ์ 2563 ขอบคุณเจ้าหน้าที่ช่วยผลักดันน้ำเค็ม

ที่มา : https://www.komchadluek.net/news/local/415957?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=local

ดร.ภณณัฎฐ์ กล่าวว่า ที่ตนเดินทางมาในครั้งนี้เพราะอยากมาดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำประตูระบายน้ำ เนื่องจากพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบดูแลนั้นอยู่บริเวณกลางน้ำที่นำ้ไหลผ่านก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อมาเห็นการทำงานแล้วขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนแทนชาวบ้านที่ทำงานอย่างหนักตลอด24 ชม. มีการนำเครื่องผลักดันน้ำมาติดตั้งในพื้นที่ จำนวน 4-5 จุด ตลอดสายน้ำ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ต.คลองพระพิมล คลองบางบัวทอง มีนำ้ใช้อุปโภคบริโภค ทำการเกษตรที่ได้มาตรฐาน 

นายวิรัช กล่าวว่าสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำประตูระบายนำ้พระพิมล มีหน้าที่ในการระบายน้ำจากแม่น้ำท่าจีนไปลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตามนโยบายของกรมชลประทาน โดยเริ่มจากการสูบน้ำจากแม่น้ำท่าจีนลงคลองพระพิมลก่อนปล่อยต่อไปคลองบางบัวทองเพื่อให้น้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ระยะทางประมาณ 30 กม.ตลอดเส้นทางมีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำจำนวน 4 เครื่องเพื่อเพิ่มความเร็วให้กับกระแสนำ้ให้ไหลได้รวดเร็ว ซึ่งสถานีของเราเป็นสถานีสูบน้ำแบบถาวรมีเครื่องสูบนำ้จำนวน 11 เครื่องเปิดการทำงานตลอด 24 ชม.