10 กรกฎาคม 2564 สั่งตรวจโรงงาน 500 แห่ง ล้อมคอกสารเคมีอันตราย กทม. 50 เขตเฝ้าระวัง

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2136917?utm_source=PANORAMA_TOPIC

นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผอ.สำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า สำนักอนามัยมีแผนสำรวจและตรวจแนะนำสถานประกอบการที่มีการใช้ จัดเก็บ สะสม ผลิต จำหน่ายหรือขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย เพื่อเฝ้าระวังสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงภัยใน 50 สำนักงานเขต จำนวน 500 แห่ง โดยในเดือน ก.ค.-ต.ค.64 จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการบริหารจัดการสารเคมี เพื่อจะทราบพิกัดสถานที่ตั้งปริมาณกักเก็บ ชนิดสารเคมี และระบบการจัดการของสถานประกอบการ สำหรับใช้ประเมินความเสี่ยง ทำนายขอบเขตการรั่วไหล พื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบทางสุขภาพเพื่อเป็นข้อมูลให้สำนักงานเขต สำนักอนามัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง