10 กรกฎาคม 2564 ผนึก 9 ภาคี ออกกฎแก้ฝุ่นพิษ PM2.5

ที่มา : https://www.banmuang.co.th/news/region/241457

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ 9 ภาคีสภาลมหายใจภาคเหนือ ได้แก่ สภาลมหายใจภาคเหนือ สภาลมหายใจเชียงราย สภาลมหายใจเชียงใหม่ สภาลมหายใจน่าน สภาลมหายใจพะเยา สภาลมหายใจแพร่ สภาลมหายใจแม่ฮ่องสอน สภาลมหายใจลำปาง และสภาลมหายใจลำพูน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศภาคเหนือ เพื่อผลักดันข้อเสนอการป้องกันและแก้ปัญหาก่อนฤดูฝุ่นควันรอบใหม่ ปี 2565 เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาวิกฤตฝุ่น PM2.5 อย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดความร่วมมือและเปลี่ยนแปลงค่านิยมในระดับภูมิภาค

ปัญหาฝุ่น PM2.5 ถือเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนมาอย่างยาวนาน และคาดว่าปี 2565 จะรุนแรงกว่าทุกปี เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ประกอบกับการเผาในพื้นที่การเกษตร และฝุ่นควันที่ข้ามแดนเข้ามาทางภาคเหนือของประเทศ สสส. เห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น จึงร่วมสานพลังกับภาคเอกชน ภาคการแพทย์สาธารณสุข ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม ขับเคลื่อนการทำงานตั้งแต่ระดับพื้นที่ไปจนถึงระดับนโยบายเพื่อเร่งแก้ไขปัญหา มุ่งลดปัญหามลพิษทางอากาศภาคเหนือและระดับภูมิภาค

โดยการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันเชิงบูรณาการในระดับภูมิภาค ทั้งการควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตร และการจัดการแนวกันไฟให้ชุมชน รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมมาแก้ไขปัญหา เช่น พัฒนาเครื่องวัดคุณภาพอากาศเพื่อนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งลดความรุนแรงและผลกระทบต่อสุขภาพที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือก่อนฤดูฝุ่นควันจะมาถึงในช่วงต้นปี 2565 โดยมีเป้าหมายขยายเครือข่ายสภาลมหายใจเพิ่มอีก 9 จังหวัด รวมเป็น 17 จังหวัดทั่วประเทศ