1 มีนาคม 2564 รัฐบาลถกคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/politic/2041617

พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ที่ประชุมร่วมพิจารณาวาระสำคัญ ได้แก่ เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ… เห็นชอบร่างกรอบหลักการกฎหมายลำดับรองก่อนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี และเห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบในคณะอนุกรรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประสานท่าทีเจรจา และความร่วมมือระหว่างประเทศ

นอกจากนั้น ที่ประชุมยังเห็นชอบร่างข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเศรษฐกิจหมุนเวียน ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี และได้รับทราบติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงปัจจุบัน