1 มิถุนายน 2563 ปริมาณน้ำ ๔ เขื่อนหลักโคราชยังวิกฤต

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_689033/

สถานการณ์ภัยแล้งใน จ. นครราชสีมายังวิกฤตแม้ว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว แต่ปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดยังมีน้อย โดยล่าสุดอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ๔ แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำลำตะคอง มีปริมาตรน้ำเหลืออยู่ที่ ๙๐.๒๕ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๒๘.๗๐ แต่เป็นน้ำใช้การได้เพียง ๖๗.๕๓ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๒๓.๑๕ ขณะที่อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง มีปริมาตรน้ำเหลือน้อยแค่ ๑๒.๗๗ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๘.๒๔ และเป็นน้ำใช้การได้เพียง ๑๒.๐๕ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๗.๘๑ ส่วนอ่างเก็บน้ำมูลบน ปริมาตรน้ำเหลืออยู่ที่ ๒๕.๕๗ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๑๘.๑๔ แต่เป็นน้ำใช้การได้เพียง ๑๘.๕๗ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๑๓.๘๖ และอ่างเก็บน้ำลำแชะ มีปริมาตรน้ำเหลือ ๓๙.๑๘ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๑๔.๒๕ แต่เป็นน้ำใช้การได้เพียง ๓๒.๑๘ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๑๒.๐๑ สำหรับอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ๒๓ อ่าง เหลือน้ำรวม ๕๙ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๑๗.๘๒ แต่เป็นน้ำใช้การได้ ๓๔.๖๒ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๑๑.๓๑ ทำให้ปริมาตรน้ำภาพรวมอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ๔ แห่ง อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ๒๓ แห่ง รวมเหลือน้ำ ๒๒๖.๘๒ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๑๘.๖๔ และเป็นน้ำใช้การได้เพียง ๑๖๔.๙๗ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๑๔.๒๙ ซึ่งโครงการชลประทานนครราชสีมาเปิดเผยว่า ปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ จ. นครราชสีมาตั้งแต่ปลายปี ๖๒ จนเข้าปี ๖๓ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ร้อยละ ๓๐

ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศในฤดูฝนปีนี้ว่า จ. นครราชสีมาจะมีฝนตกค่าเฉลี่ยทั้งหมดอยู่ที่ ๑,๑๗๐ มม. แต่อาจมีฝนทิ้งช่วงในปลายเดือน มิ.ย. ถึงกลางเดือน ก.ค. ๖๓ จึงเร่งประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้ติดตามข่าวสารข้อมูลสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเพราะในช่วงฝนทิ้งช่วง พื้นที่เกษตรเขตชลประทานต้องใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำมาเสริม เพื่อให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกทดแทนช่วงที่ฝนที่หายไป ซึ่งหากภายใน ๒ เดือนเกิดฝนทิ้งช่วงตามที่คาดการณ์ไว้ในช่วงปลายเดือน มิ.ย. ถึงกลางเดือน ก.ค. ๖๓ เชื่อว่าชาวโคราชต้องลำบากแน่ เพราะปริมาณฝนตกสะสมตั้งแต่ต้นปี ๖๓ อยู่ที่ ๒๓๓.๔ มม. หรือร้อยละ ๒๒.๕๐ แต่มีน้ำไหลเข้าอ่างฯ แค่ ๔๓.๗๙ ลูกบาศก์เมตรเท่านั้น