1 มกราคม 2566 “ไทวัสดุ ฮาวทูทิ้ง ทิ้งอย่างไรให้ถูกถัง”สร้างความรู้ปลูกฝังจิตสำนึกการแยกขยะแก่เยาวชน

ที่มา : https://bangkok-today.com/ไทวัสดุ-ฮาวทูทิ้ง-ทิ้งอ

ไทวัสดุ มีแนวทางการดำเนินธุรกิจตอบแทนสังคมควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ CSR ต่างๆ มากมาย ตั้งเป้าหมายการเป็นผู้นำค้าปลีกธุรกิจวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านหัวใจสีเขียว ตระหนักถึงความสำคัญของการแยกขยะ ผ่านแคมเปญ “ไทวัสดุ : ฮาวทูทิ้ง ทิ้งอย่างไรให้ถูกถัง” เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการแยกขยะในกลุ่มเยาวชนซึ่งถือเป็นฐานรากที่สำคัญของประเทศ แคมเปญดังกล่าว ไทวัสดุ ได้ไปให้ความรู้เรื่องการแยกขยะกับนักเรียนชั้นประถมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดไผ่ตัน และโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เกิดความตระหนักรู้ บ่มเพาะนิสัยการแยกขยะ และสร้างพฤติกรรมการใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

“การร่วมกิจกรรม “ไทวัสดุ : ฮาวทูทิ้ง ทิ้งอย่างไรให้ถูกถัง” ในครั้งนี้ทำให้หนูได้รู้ถึงความสำคัญของการแยกขยะ ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆ แต่ทุกคนอาจจะมองข้ามไป แต่ก่อนหนูก็เป็นคนหนึ่งที่ทิ้งขยะโดยไม่ได้แยกประเภท แต่หลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้หนูจะแยกประเภทของขยะและทิ้งให้ถูกถังทุกครั้ง เพราะตอนนี้หนูสามารถคัดแยกประเภทของถังขยะได้ด้วยตัวเอง โดยประเภทของถังขยะแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก คือ ถังสีเหลืองเป็นขยะรีไซเคิล เป็นสิ่งของพวกขวดพลาสติก ถุงพลาสติก กระป๋อง กล่องกระดาษ กระดาษ ถังขยะสีน้ำเงินเป็นประเภทขยะทั่วไป จะเป็นของเช่น ซองขนม ถุงพลาสติก ถังขยะสีเขียวเป็นขยะประเภทขยะอินทรีย์ ขยะเปียก พวกเศษอาหาร เปลือกผลไม้ เศษผัก เนื้อสัตว์ เศษใบไม้แห้ง” เด็กหญิงปัณฑารีย์ สาลีคงประยูร นักเรียนโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์

นอกจากนี้ ทางไทวัสดุได้มอบถังขยะแยกประเภทให้แก่กรุงเทพมหานคร ตามนโยบาย #ไม่เทรวม เพื่อนำไปกระจายต่อให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 50 แห่ง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาการจัดการขยะ และบ่มเพาะการใช้สิ่งของให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เยาวชนของชาติ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมเติบโตเคียงข้างสังคมและสิ่งแวดล้อมของทางไทวัสดุ