1 มกราคม 2566 “สถาบันลูกโลกสีเขียว” สานพลังชุมชนคนรัก “ดิน น้ำ ป่า” กู้วิกฤตสิ่งแวดล้อม

ที่มา : https://www.thansettakij.com/pr-news/social-biz/551311

ปัญหาความเสื่อมโทรมและล่มสลายของระบบนิเวศ ทั้งดิน น้ำ ป่า นับวันยิ่งส่งผลกระทบที่รุนแรงขึ้นจากปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทั้งน้ำท่วม ภัยแล้ง ไฟป่า กระทั่งมลพิษฝุ่น PM 2.5 และหากไม่ช่วยกันหาทางหยุดยั้งสาเหตุที่มาของปัญหาเหล่านี้ โลกของเราอาจต้องประสบกับความสูญเสียมหาศาล ถึงขั้นเข้าสู่การสูญพันธุ์ครั้งที่ 6 ดังนั้น ไม่เพียงแต่ตระหนักต่อปัญหาที่เกิดขึ้น การลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อช่วยลด บรรเทา ฟื้นฟู ป้องกัน และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน เมื่อเวลาของโลกใบนี้เริ่มนับถอยหลัง

  ในเวทีเสวนาที่มีการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจนิเวศในสายน้ำ ป่าริมน้ำ และการใช้ประโยชน์ ยังมีการระดมความคิดเห็นจากผู้ร่วมเสวนาถึงถานการณ์ ปัญหา ภัยคุกคาม และความร่วมมือกัน ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ พบว่า ช่วงกลางน้ำเป็นพื้นที่ที่มีความเปราะบางและเสี่ยงต่อการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ จากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของชุมชนที่เข้ามาอยู่อาศัย และขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ขณะที่ต้นน้ำและปลายน้ำสามารถดูแลรักษาและคงสภาพความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที ซึ่งจะต้องพัฒนาและขยายผลสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นต่อไป ผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความสำเร็จในการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่าของชุมชนและบุคคลที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ทำให้ผู้เข้าร่วมเวทีได้ทั้งความรู้แรงบันดาลใจ พร้อมปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพ