1 มกราคม 2563 วิกฤตภัยแล้ง 15 จว. ภาคเกษตรเสียหายเกือน 8 ร้อยล้าน

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/politics/749790

เมื่อวันที่ 1 ม.ค.ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานสถานการณ์ภัยแล้ง ช่วงภัยเดือน ก.ย. 62 – ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธ.ค. 62) จังหวัดที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว 13 จังหวัด จำนวน 68 อำเภอ 423 ตำบล 3,769 หมู่บ้าน 20 ชุมชน ได้แก่  เชียงราย  น่าน เพชรบูรณ์ อุทัยธานี นครพนม มหาสารคาม บึงกาฬ หนองคาย บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ นครราชสีมา กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา และอยู่ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด ลงนามในประกาศเขตฯ 3 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย  ชัยนาท  สุพรรณบุรี
 
โดยผลกระทบด้านการเกษตรในเบื้องต้นด้านพืช ประสบภัย 15 จังหวัด เกษตรกร 147,880 ราย พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 1,569,123 ไร่ สำรวจพบความเสียหายแล้ว 15 จังหวัด เกษตรกร 73,239 ราย พื้นที่เสียหาย 708,264 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 623,378 ไร่ พืชไร่ 84,446 ไร่ พืชสวนและอื่น ๆ 440 ไร่ คิดเป็น วงเงิน 791.51 ล้านบาท