1 พฤษภาคม 2564 ไต้หวันสรุปมาตรการรับมือ 8 ประการ ญี่ปุ่นปล่อยน้ำปนเปื้อนทริเทียมลงทะเล

ที่มา : https://mgronline.com/china/detail/9640000041334

คณะกรรมการพลังงานปรมาณูแห่งชาติของไต้หวันได้ประชุมข้ามกระทรวง ครั้งที่ 6 ร่วมกับคณะกรรมการกิจการมหาสมุทร คณะกรรมการการเกษตร กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงคมนาคม ได้ข้อสรุปมาตรการรับมือ 8 ประการคือ

ประการแรก จะเรียกร้องให้ญี่ปุ่นแสดงหลักฐานเอกสารการขออนุญาตปล่อยน้ำปนเปื้อนทริเทียมจากโรงไฟฟ้าฟูกูชิมะ ซึ่งจะต้องแสดงถึงข้อสรุปในการพิจารณา รวมทั้งจะต้องติดตั้งระบบตรวจสอบกัมมันตรังสีโดยรอบไต้หวันเพิ่มเติม และต้องจัดตั้งแพลตฟอร์มให้ข่าวสารต่อไต้หวัน

ประการที่ 2 กระทรวงการต่างประเทศจะติดต่อทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ขอให้ไต้หวันเข้าร่วมในคณะตัวแทนตรวจสอบการปล่อยน้ำเสียของญี่ปุ่น

ประการที่ 3 จะให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปล่อยน้ำปนเปื้อนทริเทียมลงทะเลให้ประชาชนมีความเข้าใจผ่านทางเว็บไซต์ทบวงคณะกรรมการพลังงานปรมาณูแห่งชาติ

ประการที่ 4 จะให้ความรู้แก่ประชาชนในเชิงวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจในรูปแบบการถามตอบ

ประการที่ 5 ดำเนินแผนการติดตามสารกัมมันตรังสีและประเมินความปลอดภัยทะเลรอบไต้หวัน ซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติแผนเบื้องต้นแล้ว

ประการที่ 6 ในช่วงที่ญี่ปุ่นยังไม่ปล่อยน้ำปนเปื้อนลงสู่ทะเล ไต้หวันจะทำการตรวจสอบปริมาณปนเปื้อนสารทริเที่ยมในทะเลโดยรอบ

ประการที่ 7 คณะกรรมการพลังงานปรมาณูจะช่วยเหลือคณะกรรมการเกษตรในการวิเคราะห์ปริมาณทริเที่ยมในทะเลซึ่งจะต้องมีการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ต่อไป

ประการที่ 8 หากการปล่อยน้ำเสียของญี่ปุ่นทำให้เกิดความเสียหายต่อชาวประมง หน่วยงานข้ามกระทรวงของไต้หวันจะร่วมกันประเมินและเรียกร้องความเสียหายตามกฎหมาย