1 พฤษภาคม 2563 น้ำเขื่อนลำแชะแห้งต่ำสุด ซากชุมชนเก่าโผล่จากใต้น้ำ

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_662639/

ปริมาณน้ำภายในเขื่อนลำแชะ อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา ๑ ใน ๔ เขื่อนหลักของจังหวัดลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ถือว่าปริมาณน้ำต่ำที่สุดในรอบ ๒๑ ปีตั้งแต่เริ่มเปิดใช้เขื่อนมา ล่าสุดถนนสายเก่าของชุมชนเดิมที่จมอยู่ใต้น้ำโผล่พ้นขึ้นมา รวมถึงซากชุมชนเดิมที่จมอยู่ใต้น้ำก็โผล่ขึ้นมาให้เห็นเป็นระยะๆ รถยนต์สามารถวิ่งลงไปกลางเขื่อนได้ ซึ่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะรายงานสถานการณ์น้ำภายในเขื่อนว่า เหลืออยู่เพียง ๔๒ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของความจุทั้งหมด ๒๗๕ ล้านลูกบาศก์เมตร แต่มีปริมาณน้ำใช้การจริงได้เพียงประมาณ ๓๕ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๑๓ ของความจุ เนื่องจากปีที่ผ่านมาปริมาณน้ำไหลลงสู่เขื่อนน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ยเกือบเท่าตัว ทั้งยังต้องส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ชุมชนในเขตชลประทาน ถึง ๒๙ แห่งตลอดช่วงภัยแล้งที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณน้ำลดต่ำลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งทางเขื่อนได้ส่งน้ำต้นทุนไปแล้วร้อยละ ๘๐ ให้แก่ชุมชนทั้ง ๒๙ แห่งเพื่อใช้ผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค และหยุดส่งน้ำไว้ก่อนเพื่อประเมินสถานการณ์ แต่คาดว่า ปริมาณน้ำน่าจะเพียงพอใช้ไปตลอดช่วงฤดูแล้งของปีนี้ ส่วนเรื่องการเตรียมการเพาะปลูกข้าวนาปีที่กำลังจะมาถึง ชาวนาอาจจะต้องรอเตรียมแปลงด้วยน้ำจากธรรมชาติ เพราะปริมาณน้ำภายในเขื่อนมีไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนให้เกษตรกรได้ในปีนี้ สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อีก ๓ แห่งพบว่า อ่างเก็บน้ำลำตะปริมาตรน้ำปัจจุบันอยู่ที่ ๙๗ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๓๑.๑๕ โดยเป็นน้ำใช้การได้ ๗๕ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๒๕.๗๙ ส่วนอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงเหลือปริมาตรน้ำ ๑๓ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๘.๕๙ เป็นน้ำใช้การได้ ๑๒ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๘.๑๖ อ่างเก็บน้ำมูลบน เหลือปริมาตรน้ำ ๒๘ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๒๐.๐๖ เป็นน้ำใช้การได้ ๒๑ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๑๕.๘๘