1 ธันวาคม 2564 ไทยยกระดับการจัดการหมอกควันข้ามแดน

ที่มา: https://tna.mcot.net/environment-834761

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศ เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 22 (The Twenty Second Meeting of Sub-Regional Ministerial Steering Committee on Transboundary Haze Pollution: 22nd MSC) โดยประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลกับอีก 4 ประเทศได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ เพื่อสรุป และหารือสถานการณ์ และการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนในภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง

นายอรรถพลกล่าวว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ให้นโยบายมอบหมายให้ คพ. ประสานประเทศเพื่อนบ้านในการยกระดับเพิ่มความเข้มข้นในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน ซึ่งประเทศไทยให้ความสำคัญของการพยากรณ์คุณภาพอากาศล่วงหน้า โดยปัจจุบันประเทศไทยสามารถพยากรณ์ PM2.5 ได้ล่วงหน้า 7 วัน และมีแผนประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อยกระดับการพยากรณ์ในระดับภูมิภาค เพื่อป้องกัน และรับมือปัญหาหมอกควันในภูมิภาคมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ประเทศไทยขอบคุณประเทศที่สนับสนุนข้อเสนอของประเทศไทยในการประชุมประเทศภาคีต่อข้อตกลงอาเซียนเรื่องหมอกควันข้ามแดนครั้งที่ 16 (COP-16) ในการพิจารณาตั้งเป้าหมายการลดจำนวนจุดความร้อนในอาเซียนลงร้อยละ 20 รวมถึงใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาเป้าหมายในโรดแมปฉบับถัดไป เพื่อให้การป้องกัน และแก้ไขปัญหาในภูมิภาคจริงจังและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นพ้องกันว่า การดำเนินงานภายใต้ข้อตกอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนให้ความสำคัญ และเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยเฉพาะการลดก๊าซเรือนกระจก (GHG) ตามเป้าหมายการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP 26)