1 ตุลาคม 2565 สกลนคร นำร่องถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ทุกครัวเรือน 100%

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221001110836050

จ.สกลนคร ได้รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดยเลือกพื้นที่ อ.โพนนาแก้ว เป็นพื้นที่นำร่อง ซึ่งเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจกันทุกภาคส่วน รวมถึงชาวบ้านใน 5 ตำบล 11,041 ครัวเรือน ในการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครั้งนี้ ได้ครบ 100%  ทุกครัวเรือนแล้ว เมื่อวันที่ 23 ก.ย. ที่ผ่านมา สำหรับการดำเนินการในขั้นต่อไป ทาง อ.โพนนาแก้ว จะรณรงค์ให้ประชาชนได้มีการคัดแยกขยะอย่างจริงจัง เพื่อทำให้ อ.โพนนาแก้ว เป็นอำเภอสะอาดอย่างยั่งยืนต่อไป