1 กุมภาพันธ์ 2563 จังหวัดลำปาง เปิดรับขึ้นทะเบียนการใช้น้ำบาดาลของผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

ที่มา : http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200201090344026

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยประสบกับปัญหาภาวะภัยแล้งและสถานการณ์มีแนวโน้มที่จะรุนแรงกว่าทุกปี ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรมของประชาชน โดยทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้พิจารณาการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาภาวะภัยแล้ง จึงให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ดำเนินการการขึ้นทะเบียนการใช้น้ำบาดาลของผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 

โดยให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่ประสงค์จะนำน้ำบาดาลไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ให้ยื่นคำขอการขึ้นทะเบียนต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลจังหวัด โดยผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่ขึ้นทะเบียนการใช้น้ำบาดาล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ และได้นำน้ำบาดาลไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย จะได้รับการยกเว้นค่าใช้น้ำบาดาล หรือการอนุรักษ์น้ำบาดาล ตามปริมาณน้ำบาดาลที่วัดได้จากเครื่องวัดปริมาณน้ำ เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ สำหรับพื้นที่จังหวัดลำปาง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 0 5423 0550 ต่อ 25 นอกจากนี้ สามารถติดต่อได้ที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทั่วประเทศ