1 กันยายน 2563 กรมชลประทานปิดจ๊อบคลองผันน้ำบางสะพาน ก.ย. นี้ หวังป้องกันอุทกภัยในเมือง

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/central/1921820

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายก่อสร้างเปิดเผยว่า ลงพื้นที่ติดตามโครงการบรรเทาอุทกภัยบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งการบรรเทาอุทกภัย และเก็บกักไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยมีโจทย์สำคัญคือเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่บางสะพานในปี ๒๕๔๗ อันเป็นที่มาของโครงการนี้ ซึ่งกรมชลประทานน้อมรับแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือประชาชนใส่เกล้าใส่กระหม่อม และจัดวางโครงการ เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะสามารถระบายน้ำออกสู่ทะเลได้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๕ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที บรรเทาปัญหาอุทกภัย มีแหล่งน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งเพิ่มขึ้นอีก ๓๑ ล้านลูกบาศก์เมตรเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ประมาณ ๑๕,๐๐๐ ไร่ ปัจจุบันภาพรวมทั้งโครงการก้าวหน้ากว่าร้อยละ ๑๕ ตามแผนงานที่วางไว้

โครงการบรรเทาอุทกภัย อ. บางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะเวลาโครงการ ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๗ วงเงิน ๖,๑๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย ๑. งานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ๒ แห่งคือ อ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง ความจุ ๑๓.๓๖ ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำคลองลอยตอนล่าง ความจุ ๑๗.๔๖ ล้านลูกบาศก์เมตร ความจุรวม ๒ อ่าง ๓๐.๘๐ ล้านลูกบาศก์เมตร การปรับปรุงอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ๓ แห่ง ความจุ ๑.๓๒ ล้าน ลูกบาศก์เมตร และปรับปรุงฝายทดน้ำ ๑ แห่ง ๒. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ โดยการขุดขยายคลองบางสะพาน คลองแม่รำพึง คลองปัตตามัง และคลองเขาม้าร้อง พร้อมอาคารประกอบ  ๓. ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ โดยก่อสร้างประตูระบายน้ำในคลองบางสะพาน ๓ แห่ง คลองปัตตามัง ๒ แห่ง คลองแม่รำพึง ๒ แห่ง และคลองเขาม้าร้อง ๒ แห่ง ๔. งานคลองผันน้ำเลี่ยงเมือง โดยขุดคลองผันน้ำคลองบางสะพาน คลองผันน้ำแม่รำพึง – อ่าวบ่อทองหลาง และคลองผันน้ำคลองเขาม้าร้อง – อ่าวบางสะพาน

โครงการก่อสร้างคลองผันน้ำคลองบางสะพาน ต. พงศ์ประศาสน์ อ. บางสะพาน ความยาว ๕๓๑ ม. ลึก ๖ ม. ท้องคลองกว้าง ๓๒ ม. เป็นคลองที่ช่วยผันน้ำอ้อมตัว อ. บางสะพาน อัตราการไหล ๕๒๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้สามารถควบคุมและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนตัวเมือง อ. บางสะพาน ซึ่งใน ๑๐ ปีที่ผ่านมา มีปัญหาท่วมซ้ำซาก ลดพื้นที่น้ำท่วมกว่า ๔,๙๐๐ ไร่ จำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมลดลง ๑,๖๔๐ ครัวเรือน

เมื่อ ๒๑ ส.ค. ๖๓ ที่ผ่านมาได้ลงไปพื้นที่สั่งการให้เร่งรัดการทำงานในทุกมิติ ทั้งการเพิ่มจำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ เร่งระยะเวลาในการทำงานทั้งกลางวันกลางคืน และที่สำคัญคือ กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในบริเวณบ่อก่อสร้าง ให้พร้อมผันน้ำรองรับสถานการณ์น้ำหลากหากเกิดขึ้นได้ทันที เพื่อตัดยอดน้ำที่จะเข้าเมืองบางสะพาน บรรเทาอุทกภัยในเมืองบางสะพาน และน้ำท่วมถนนเพชรเกษมที่เป็นเส้นทางลงภาคใต้ทั้งหมด

โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง พร้อมระบบส่งน้ำ ความจุ ๑๓.๒๙ ล้านลูกบาศก์เมตร ความสูง ๔๔ ม. สันเขื่อนยาว ๕๔๔ ม. งบประมาณก่อสร้าง ๙๘๐ ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนอุปโภคบริโภค เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแผนจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการงานก่อสร้างมีความก้าวหน้ากว่าร้อยละ ๒๐ อ่างจะกักเก็บน้ำที่มาจากเทือกเขาตะนาวศรีไว้ส่วนหนึ่งก่อนจะลงไปยัง อ. บางสะพาน ทำหน้าที่ทั้งเก็บน้ำ และตัดยอดน้ำก่อนเข้าเมือง ขณะที่การปรับปรุงอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ๓ แห่ง แล้วเสร็จ ๑๐๐ % ขณะที่โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านคลองลอยตอนล่าง อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นอกจากนั้น การก่อสร้างประตูระบายน้ำในคลองที่มีการขยายทั้งหมดอยู่ระหว่างดำเนินการเช่นกัน ทั้งนี้ ทุกโครงการกรมชลประทานจะติดตามและควบคุมให้เสร็จตามแผนงานที่กำหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนเต็มประสิทธิภาพโดยเร็วที่สุด

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content