1 กรกฏาคม 2563 “พล.อ.ประวิตร” หนุนประกาศเขตเมืองเก่าร้อยเอ็ด

ที่มา:

https://www.mcot.net/viewtna/5efc13ebe3f8e40af9461105

พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ดร. รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเลขานุการ เป็นการประชุมผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาและเห็นชอบการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า โดยขยายเขตกรุงรัตนโกสินทร์จาก ๓ บริเวณ เป็น ๔ บริเวณ ซึ่งบริเวณที่ ๔ ครอบคลุมพื้นที่ต่อเนื่องบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก และเห็นชอบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคูเมืองเดิม และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิธ ให้สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเชิงนิเวศและพื้นที่อนุรักษ์วัฒนธรรม โดยมอบให้กรุงเทพมหานคร ดำเนินงานโครงการให้มีความสอดคล้องกลมกลืนกับพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์และคำนึงถึงการใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างเหมาะสม

ที่ประชุมได้เห็นชอบการประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าร้อยเอ็ด ครอบคลุมพื้นที่กำแพงเมือง คูเมืองร้อยเอ็ด บึงพลาญชัย และศาสนสถานที่สำคัญ อาทิ วัดเหนือ วัดกลางมิ่งเมือง วัดบูรพาภิราม วัดสระทอง วัดบึงพลาญชัย และศาลเจ้าร้อยเอ็ด รวมทั้งย่านการค้าบริเวณถนนผดุงพานิช และแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า ๓ เมือง ได้แก่ เมืองเก่าพะเยา เมืองเก่าสุพรรณบุรี และเมืองเก่าสุรินทร์ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญให้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่เมืองเก่า นำไปขับเคลื่อนงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าให้มีความสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ เพื่อดำรงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อไป โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นอกจากนี้ ในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า จะเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยหน่วยงานภาครัฐจะดำเนินการร่วมกับนักปราชญ์ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และเยาวชนในท้องถิ่น เพื่อเชื่อมประสานให้เป็นเมืองที่มีชีวิต มีมิติทางสังคมและประวัติศาสตร์ รวมทั้งมีการวางแนวทางการแบ่งโซนหรือพื้นที่อนุรักษ์เมืองเก่าให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ได้ใช้ประโยชน์และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ เช่น การมีลานกิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อเปิดโอกาสให้มีพื้นที่แสดงดนตรี ศิลปะพื้นเมือง และโชว์ความสามารถของเยาวชนคนรุ่นใหม่ และยังเปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท้องถิ่นหลากหลายรูปแบบ อันจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจและความสมัครสมานสามัคคีของท้องถิ่น และเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ เช่น มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ซึ่งจะทำให้เกิดความยั่งยืนในการอนุรักษ์ต่อไป

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content