1 กรกฎาคม 2565 จนท.งัดหลักฐาน รีสอร์ตดังรุกป่าเหนือเขื่อน พบ อบต. ปักหลักเขตมั่ว จ.กาญจนบุรี

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/579888

พันเอก พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) นำกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบรีสอร์ตแห่งหนึ่งเหนือเขื่อนศรีนครินทร์ ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยผู้จัดการของรีสอร์ตนำเอกสารสิทธิหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.3 ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ ที่ไปยื่นขอก่อสร้างอาคารมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ จากการตรวจสอบ น.ส.3 ฉบับนี้ ออกเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2541 เนื้อที่ 27 ไร่ แต่เจ้าของยื่นตรวจสอบเนื้อที่ทำประโยชน์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 จำนวน 18 ไร่ ขณะที่ภาพถ่ายปี 2545 พบเป็นป่า ภูเขาสูงชัน อยู่ในพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้น 2 เกือบทั้งแปลง ซึ่งเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ยืนยันว่าจุดนี้เป็นเขตภูเขา ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิที่ดินได้ อีกทั้งพื้นที่ส่วนใหญ่ความลาดชันเกิน 35 เปอร์เซ็นต์ ส่วนสารบบที่ดิน พบว่า น.ส.3 ฉบับนี้ ออกจากใบจอง น.ส.2 วันที่ 17 ตุลาคม 2537 เมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายทางอากาศปี 2537 มีสภาพเป็นป่า จึงมีข้อสงสัยว่าเอกสารสิทธิฉบับนี้มิชอบด้วยกฎหมาย และจะมีการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบ จึงเตรียมส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. สอบสวนต่อไป