1 กรกฎาคม 2563 การเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อวิวัฒนาการ

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/foreign/1879769

การจะปกป้องสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตบนโลกจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจถึงชนิดพันธุ์เหล่านั้นอย่างละเอียดในทุกแง่มุม การตรวจหารูปร่างของสิ่งมีชีวิตก็เพื่อทำความเข้าใจว่าปัจจัยอย่างวงจรชีวิต นิเวศวิทยา ที่อยู่อาศัย และการสูญพันธุ์ คือ ตัวขับเคลื่อนความหลากหลายของสายพันธุ์ต่างๆ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต สิ่งเหล่านี้จะช่วยทำนายว่าชนิดพันธุ์ที่มีวงจรชีวิตที่แตกต่างกันอาจตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ไม่เหมือนกันเมื่อเร็วๆ นี้ทีมนักวิทยาศาสตร์นำโดย ดร. แอนแคลร์ ฟาเบร จากพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติในอังกฤษ เผยผลการวิจัยว่า การเปลี่ยนแปลงในปัจจัยต่างๆ เหล่านั้นมีอิทธิพลต่อวิวัฒนาการของสัตว์อย่างไร โดยทดลองกับตัวซาลาแมนเดอร์ เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ด้วยการใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ระดับไมโครเมตรศึกษากะโหลกของสัตว์ชนิดนี้ จากนั้นก็สร้างชุดข้อมูลขนาดใหญ่ของซาลาแมนเดอร์ ๑๔๘ ชนิด และใช้วิธีการอันทันสมัยอธิบายรูปร่างกะโหลกศีรษะที่มีจุดอ้างอิงเกือบ ๑,๐๐๐ จุด ผลวิจัยพบว่า บรรพบุรุษของซาลาแมนเดอร์ทุกชนิดมีการเปลี่ยนแปลง และวัฏจักรชีวิตที่แตกต่างกันมีการพัฒนาอย่างน้อย ๑๑ ครั้งในกลุ่มของมัน ที่น่าสนใจก็คือ การเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิวัฒนาการของซาลาแมนเดอร์ ช่วยให้วิวัฒนาการได้อิสระมากขึ้นในส่วนต่างๆ ของกะโหลกศีรษะ รวมถึงการกินอาหารของพวกมัน และในที่สุดก็ทำให้เกิดความหลากหลายของรูปร่างกะโหลกศีรษะนั่นเอง